Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor om Tillväxtverkets syn på statligt stöd kontra aktieutdelningar

Publicerad: 2020-05-07

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf meddelade idag, 7 maj, att myndigheten inte kommer att betala ut krisstöd till bolag som gör stora aktieutdelningar. Vi besvarar tre frågor om förtydligandet.*

Coronavirusets fortsatta inverkan på ekonomin har lett till att regeringen har presenterat en rad stödåtgärder för att hjälpa svenska företag. Tillväxtverket är en av de myndigheter som hanterar och distribuerar statligt stöd och de ansvarar bland annat för att hantera ansökningarna om stöd vid korttidsarbete. 

Tillväxtverket har tidigare meddelat att de tolkar lagen som att det är olämpligt att ett företag uppbär statligt stöd samtidigt som man gör aktieutdelningar, men idag slår alltså myndigheten fast att stöd till företag som gör aktieutdelningar kommer att återkrävas samtidigt som de meddelar att en djupare analys kommer att göras. 
 

Vad innebär Tillväxtverkets förtydligande? 

Tillväxtverket har kommit med förtydliganden gällande ekonomiska transaktioner hos de företag som söker stöd med anledning av ett svårt ekonomiskt läge till följd av coronaviruset. Tillväxtverkets besked innebär att stöd inte kommer att betalas ut till företag som gör aktieutdelningar samt att myndigheten kan komma att kräva återbetalning av stöd. 

Beskedet och förtydligandet är ett preliminärt resultat av den fördjupade juridiska analys avseende aktieutdelningar som myndigheten just nu gör. Det preliminära resultatet av analysen ger Tillväxtverket stöd att kontrollera huruvida utdelningar har gjorts och reglera stödet i efterhand vid avstämningar och avslut. Enligt analysen är aktieutdelning alltså inte förenligt med lagen om korttidsarbete. Det innebär att företag som har uppburit stöd för korttidsarbete inte kan göra aktieutdelningar utan att riskera att bli återbetalningsskyldiga till Tillväxtverket för stöd de har fått.


Vilka omfattas?

Samtliga företag som har uppburit stöd för korttidsarbete omfattas av beskedet och bör vara medvetna om att stödet kan komma att återkrävas. Tillväxtverket förklarar att det är många små företag som har sökt stödet och att de ska titta särskilt på konsekvenserna av detta. För mer information om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) läs vår artikel.

De förklarar vidare att de företag som tar emot stöd ska vara medvetna om att det stöd som Tillväxtverket har beviljat dem endast är preliminärt och att företagen i sin ansökan har intygat att de befinner sig i en ekonomisk kris på grund av coronavirusets utbrott. 


Vad kommer att hända nu? 

För att säkerställa korrekt tillämpning av lagen kommer Tillväxtverket att fortsätta med den fördjupade juridiska analysen kring aktieutdelningar. De är tydliga med att de kommer att göra en liknande tolkning av lagen som finansutskottet. Detta innebär att de är olämpligt att företag som tar emot statligt stöd samtidigt gör aktieutdelningar. 

Myndigheten kommer även att se närmare på konsekvenserna av beskedet med särskilt fokus på det omfattande antal små företag som har sökt stödet.

Deloitte Legal kommer att fortsätta att följa Tillväxtverkets och finansutskottets besked och komma med ytterligare information i takt med utvecklingarna. 

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter

Hade du nytta av den här informationen?