Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor om ny syn på värdeöverföringar vid permitteringsstöd (stöd vid korttidsarbete) 

Publicerad: 2020-12-01

Måndagen den 30 november kom Tillväxtverket med ett pressmeddelande där man ytterligare klargjorde myndighetens syn på värdeöverföringar i samband med stöd vid korttidsarbete. Klargörandet indikerar en harmonisering av regeltillämpningen i förhållande till de nya regler om stöd vid korttidsarbete som föreslås träda i kraft 15 februari 2021. Förslaget till nya lagregler indikerar i sin tur en harmonisering med reglerna för värdeöverföringar som redan gäller för omställningsstödet. Deloitte Legal svarar på tre frågor om den nya synen på värdeöverföringar vid permitteringsstöd.*

Vad innebär de nya lagreglerna? 

Förslaget till lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall (Fi2020/04742) innebär att stöd vid korttidsarbete kommer att kunna lämnas den 1 december 2020 – 30 juni 2021. Förslagspromemorian innehåller också andra stödrelaterade förslag, som till exempel ytterligare åtgärder i syfte att förstärka kontrollen av stödet. När det gäller värdeöverföringar föreslås att möjligheten till vinstutdelning och andra värdeöverföringar i samband med stöd vid korttidsarbete regleras särskilt i lagen. Enligt förslaget ska en arbetsgivare inte ska vara stödberättigad om arbetsgivaren under stödperioden, de två månader som följer närmast före stödperioden samt sex månader närmast efter stödperioden verkställer ett beslut om vinstutdelning eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period. Detsamma gäller för gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare. Det innebär i praktiken att om ett företag godkänns för stöd under sex månader från januari till juni 2021 så kan utdelning beslutas tidigast från och med januari 2022. 

I likhet med vad som gäller i förhållande till omställningsstöd så kommer också moderföretag till det företag som mottar stödet att omfattas av restriktionerna kring värdeöverföringar. Definitionen av termen koncern och termen moderföretag är densamma som i regelverket för omställningsstöd, och omfattar således även utländska koncerner och moderföretag. Tidigare har rätten till stöd vid korttidsarbete avgjorts utifrån förhållandena hos den arbetsgivare som söker stödet och det har alltså inte utgjort ett hinder för att beviljas stöd att andra arbetsgivare i samma koncern beslutar om t.ex. utdelning. Vidare föreslås att sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § 1 st 4 punkten aktiebolagslagen ska kunna genomföras även av företag som mottar stöd. Detta innebär att ett företag kan lämna koncernbidrag samtidigt som företaget tar emot stöd. Det är dock viktigt att notera att det enligt Tillväxtverkets nuvarande tillämpning av reglerna om stöd vid korttidsarbete anses diskvalificerande att lämna värdeöverföringsklassat koncernbidrag i bokslut som inträffar efter 16 mars 2020. 


Vad innebär Tillväxtverkets tillämpning fram till dess att de nya lagreglerna träder i kraft?

Tillväxtverket förklarar i sitt pressmeddelande att fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft så kommer vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden att kontrolleras. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. I praktiken bör detta innebära att det är möjligt för företag som mottagit stöd vid korttidsarbete under april och maj (men inte senare) att verkställa koncernbidrag per 31 december 2020 utan att riskera återbetalningsskyldighet. 

I förhållande till just koncernbidrag finns det anledning att särskilt uppmärksamma den del av Tillväxtverkets uttalande som stadgar att koncernbidrag ”som inte är att betrakta som en värdeöverföring”, inte utgör ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas.

Vilka koncernbidrag anser Tillväxtverket inte utgör värdeöverföring?

Tillväxtverket har uttalat att om det koncernbolag som lämnar ett koncernbidrag till ett annat koncernbolag, får värdeöverföringen neutraliserad genom att det i samband med koncernbidraget mottar ett motsatt tillskott är koncernbidraget inte att anse som en värdeöverföring. För att vara ett motsatt tillskott ska överföringen motsvara nettot, dvs. koncernbidraget minskat med bolagsskatten hänförlig till koncernbidraget. Vi gör även bedömningen att koncernbidrag som lämnas av ett moderbolag till ett dotterbolag och där moderbolaget balanserar bidraget med en motsvarande höjning av redovisningsposten ”andelar i dotterbolag”, torde vara att betrakta som ett sådant koncernbidrag som inte utgör en värdeöverföring. 

Deloitte bistår med assistans med att se över möjligheterna till att lämna koncernbidrag samt om lämnade eller planerade koncernbidrag utgör värdeöverföringar eller ej.

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter. 

Do you prefer to read the article in english

To the English page
Hade du nytta av den här informationen?