Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Artikel

Tre frågor om omställningsstudiestöd och grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Publicerad: 2022-12-19

I juni 2022 röstade riksdagen igenom nya regler om bland annat omställningsstudiestöd och grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Syftet med reglerna är att ge arbetstagare möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet trädde ikraft redan 30 juni 2022 och tillämpas för studier efter den 31 december 2022, medan nya lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd slutlig trädde i kraft den 1 oktober 2022. Vad innebär reglerna och hur påverkas arbetsgivares verksamhet? Nedan besvarar vi tre frågor om de nya stöden.* Vill du läsa mer om förändringarna i LAS hänvisar vi istället till Tre frågor om den reformerade arbetsrätten.

1. Vad är omställningsstudiestöd och grundläggande omställnings- och kompetensstöd?

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd som infördes för att uppmuntra arbetstagare till kompetensutveckling för att fortsatt vara attraktiva på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Omställningsstudiestödet består av omställningsstudiebidrag och omställningsstudielån och bekostas av staten. För att arbetstagare ska ha rätt till omställningsstudiestöd behöver ett antal krav vara uppfyllda, bland annat ska den anställde ha förvärvsarbetat i Sverige under viss tid, vara mellan 27 och 62 år och studera en utbildning som både omfattas av det ordinarie studiestödet och samtidigt kan antas stärka den studerandes ställning på arbetsmarknaden med beaktade av arbetsmarknadens behov.

Arbetstagare som blivit uppsagda eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut, och som omfattas av kollektivavtal, har sedan tidigare vanligen goda möjligheter att genom någon av de drygt tio partsgemensamma omställningsorganisationerna få omställningsstöd. Omställningsstöd kan exempelvis vara rådgivning och vägledning eller ”coachning” i syfte att underlätta omställning till ett nytt arbete. Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal har saknat möjlighet att få omställningsstöd genom omställningsorganisationer. Med det nya grundläggande omställnings- och kompetensstödet införs en statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar omställningsorganisationer för att möjliggöra omställningsstöd även till de arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal.

2. Vad innebär de nya reglerna för arbetsgivare?

Både omställningsstudiestödet och omställnings- och kompetensstödet riktar sig till arbetstagare, men nyttan förväntas även komma arbetsgivare till del genom att ökade kunskaper gör det lättare att rekrytera personer med rätt kompetens. Ökade möjligheter för arbetstagare att studera förväntas dock innebära både ökade kostnader och komplexitet för arbetsgivarna i att planera och organisera sin bemanning, eftersom arbetstagare har rätt till tjänstledighet för studier. Särskilt påverkade kan mindre arbetsgivare eller avdelningar bli om många arbetstagare ansöker om tjänstledighet för studier med omställningsstudiestöd under samma period. 

För det grundläggande omställnings- och kompetensstödet kan det administrativa arbetet med att ansöka om ersättning innebära merarbete. Det finns inte någon skyldighet att göra det möjligt för arbetstagare att ta del av stödet under arbetstid, men i propositionen uttrycks att regeringen anser det önskvärt att arbetsgivare möjliggör detta.

Arbetsgivare kommer dock inte att få högre kostnader till följd av detta eftersom staten ska finansiera både grundläggande omställnings- och kompetensstöd och omställningsstudiestödet.

3. Hur hänger omställningstjänsterna ihop med den reformerade arbetsrätten?

Avsikten med den reformerad arbetsrätten, som bland annat innebär att samtliga arbetsgivare numera kan undanta tre personer från turordningen och införandet av ett nytt omställningsstudiestöd samt ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd är att Sveriges arbetsmarknad ska stärkas. Arbetsmarknaden präglas av ett större behov av arbetskraftens rörlighet och arbetsgivares behov av flexibilitet i arbetskraftens sammansättning, samtidigt som arbetstagares behov av trygghet kvarstår men behöver tillgodoses och anpassas utifrån dagens arbetsmarknad. Samtidigt som förändringar i anställningsskyddet innebär mer flexibilitet för arbetsgivare, i vissa fall på bekostnad av anställdas anställningstrygghet, innebär omställningstjänsterna förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och omställning, vilket är viktigt för att säkerställa ett tryggt, hållbart och produktivt arbetsliv genom att stärka omställningsförmågan för arbetstagare. De nya reglerna innebär i sin tur att det sannolikt går att förvänta sig en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Vi på Deloitte Legal anar redan en större efterfrågan på tjänster kopplat till uppsägningar p.g.a. arbetsbrist och givet ekonomins och marknadens utveckling är det sannolikt att vi får se en större mängd driftsinskränkningar under nästa år. Således kan det vara bra att hålla på de nya omställningsstödsreglerna för att se vilket stöd de berörda arbetstagarna kan få. 

Behöver ni som arbetsgivare assistans i samband med en driftsinskränkning och är ni nyfikna på hur de nya reglerna kan hjälpa just era arbetstagare vidare i arbetslivet? Tveka inte att höra av er till oss på Deloitte Legal! 

*Informationen ska ej ses som uttömmande eller rådgivande i specifika fall.

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Lindskog
Director | Legal
+46 70 080 30 91 | jlindskog@deloitte.se

Martina Ljunge
Senior Manager | Legal
+46 70 080 21 80 | mljunge@deloitte.se

Sara Oscár
Consultant | Legal
+46 70 080 43 90 | soscar@deloitte.se

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?