Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor om stödet för hyresnedsättningar med anledning av Corona  

Publicerad: 2020-04-23 | Uppdaterad: 2020-05-22

Den 17 april kungjorde Regeringen förordningen SFS 2020:237 om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Förordningen innefattar bestämmelser som syftar till att stödja lokalhyresgäster inom utsatta branscher med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset. Vi besvarar tre frågor om förordningens tillämpning. *

Förordningen innebär i korthet att om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020 (stödperioden) svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.


Vilka omfattas av stödet?

Hyresgäster verksamma inom hotell, restaurang och sällanköpshandel samt vissa andra verksamheter. Vilka som omfattas baseras närmare på den SNI-kod som står registrerad för hyresgästens verksamhet under stödperioden. En hyresvärd som avser söka stödet bör således säkerställa att hyresgästen står registrerad under någon av de SNI-koder som berättigar till stödet enligt förordningen. Stöd kan även beviljas vid andrahandsuthyrning av lokal. Stödet beviljas då förstahandshyresgästen som verkar som hyresvärd. Vidare bör noteras att vissa kategorier av hyresgäster verksamma enligt ovan är undantagna. Primärt rör det sig om statliga myndigheter samt aktörer som redan per den 31 december 2019 befunnit sig i vissa ekonomiska svårigheter. 1


Vilka är förutsättningarna för att få stöd?

  • Avtal om lokalhyra, med ett helt eller delvis bestämt fast belopp i kronor  som har tecknats med hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020. Om hyresgästen, utöver det fasta beloppet, ska betala tillägg för exempelvis värme, fastighetsskatt och index, kan tilläggen betraktas som fast hyresbelopp om det i hyresavtalet tydligt framgår hur dessa ska beräknas. Det kan exempelvis framgå tydligt hur de ska beräknas genom en indexklausul som biläggs till avtalet. Avtal som endast omfattar omsättningsbaserad hyra berättigar inte till stöd. 
  • Avtal om rabatt på lokalhyra har tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni med överenskommelse att rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med 30 juni (stödperioden).
  • I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats enligt det avtal som gällde den 1 mars 2020, med i övrigt oförändrade villkor. Villkoret avseende i övrigt oförändrade villkor gäller dock inte villkor som underlättar för hyresgästen. Sådana villkor kan exempelvis utgöra anstånd med betalning, sänkt omsättningshyra, möjlighet att betala månadshyra istället för kvartalshyra eller lättnader vad gäller öppettider.

Hur går processen och bedömningen till? 

Det är hyresvärden som ansöker om stödet hos ansvarig länsstyrelse baserat på var fastigheten är belägen. Stödet ska kunna sökas via Boverkets e-tjänst under perioden 1 juli 2020 till och med 31 augusti och kommer betalas ut så fort länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet. 

Storleken på stödet som kan lämnas uppgår till 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om under stödperioden. Stödet får dock aldrig överstiga 25 procent av den tidigare fasta hyran.

En ytterligare begränsning är att det sammanlagda stödet för samma hyresgäst inte får överstiga 800 000 euro, vilket innebär att hänsyn ska tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar med avseende på samma hyresgäst. Enligt Boverkets förtydliganden är begreppet ”samma hyresgäst” inte begränsat till en juridisk person utan kan utgöra flera juridiska personer inom samma koncern. Maxbeloppet beräknas då utifrån det totala lokalhyresstöd som lämnas till koncernen.


Deloittes kommentarer

Då många hyresgäster verksamma inom utsatta branscher upplever nedsatt likviditet till följd av Covid-19, löper hyresvärden i nuläget en ökad risk för att hyresgästen inte kan fullfölja sina förpliktelser enligt ingångna hyresavtal. Mot denna bakgrund är det viktigt att hyresvärden agerar proaktivt och förstår vilka alternativ som står till förfogande för att reducera de negativa konsekvenserna som kan uppstå i denna situation. Den stödåtgärd den nya förordningen erbjuder bör kunna fungera som ett sådant alternativ.

 

Deloitte följer utvecklingen och assisterar gärna hyresvärdar såväl som hyresgäster i frågor kopplade till de nya reglerna avseende tillfälliga hyresrabatter samt i andra frågor kopplade till kommersiella avtalsförhållanden.

 
 
 

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

1. Vad som avses med ekonomiska svårigheter ska tolkas i ljuset av artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget

 

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter

Kontakta oss

Johan Fjellström
Senior Manager, Legal
jfjellstrom@deloitte.se
+46 70 080 29 52

Fredrik Kvist 
Consultant, Legal
fkvist@deloitte.se
+46 70 080 28 35

 
Hade du nytta av den här informationen?