Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor om utdelningar och omställningsstöd med anledning av coronaviruset

Publicerad: 2020-09-30

Omställningsstödet introducerades under våren 2020 för att hjälpa det ekonomiska läget som svenska företag befann sig i till följd av coronavirusets spridning. Nu finns ett förslag om att förlänga omställningsstödets omfattning till ytterligare tre månader. Samtidigt har det uppstått många frågor kring när rätt till stöd föreligger om ett aktiebolag exempelvis beslutat om utdelning. Deloitte Legal tar upp tre aktuella frågor om omställningsstödet.*

Vad innebär förlängningen av omställningsstödet? 

Omställningsstödet är ett tillfälligt stöd som beslutades för företag som gjorde ett stort omsättningstapp under våren 2020 på grund av coronaviruset. 

I skrivande stund har regeringen föreslagit att omställningsstödet ska förlängas till att inkludera maj, juni och juli månader. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Omställningsstödets storlek är till stor del beroende av hur stora fasta kostnader som det sökande företaget har under den angivna stödperioden.


Vad kan diskvalificera från möjligheten att ta emot omställningsstöd? 

För att försäkra att de företag som tar emot omställningsstöd verkligen är i behov av stödet, så finns det ett flertal faktorer som bedöms av Skatteverket. En av dessa faktorer är värdeöverföringar som beslutats eller genomförts av företaget  under perioden mars 2020 till juni 2021.

Exempel på diskvalificerande värdeöverföringar är:
• Utdelningar
• Förvärv av egna aktier
• Minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna

Det kan noteras att beroende på stödets storlek, krävs även ett revisoryttrande för att försäkra att kraven för omställningsstöd är uppfyllda. 


Vad säger Skatteverket om beslut om utdelningar och utländska moderföretag?

Förbudet mot beslut eller verkställande av beslut om vissa värdeöverföringar, exempelvis utdelningar, under perioden mars 2020 till juni 2021 gäller även för det sökande företagets moderföretag. Detta innebär att om det sökande företagets moderföretag, eller dess moderföretag i sin tur, har beslutat eller verkställt beslut om någon av de otillåtna värdeöverföringarna så kan det diskvalificera det sökande företaget från möjligheten att ta emot omställningsstöd. Detta gäller även om moderföretagen är baserade i ett annat land än Sverige och styrs av lagar i andra länder.

Den avgörande tidpunkten för om ett företag är att anses som ett moderföretag är den tidpunkt då det fattades beslut om utdelningen eller tidpunkten då beslutet om utdelning verkställdes. 

Om ett företag verkställer eller fattar ett beslut om en diskvalificerande värdeöverföring så är det ansökande företaget skyldigt att anmäla detta till Skatteverket och kan därefter bli skyldigt att  återbetala stöd som tidigare har betalats ut. 

 

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter. 

Hade du nytta av den här informationen?