Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Förordning rörande omställningsstöd  

Publicerad: 2020-06-18

Den 1 juli 2020 träder lagen om omställningsstöd i kraft. Hittills har endast översiktlig information om omställningsstödet annonserats, men nu har regeringen publicerat den förordning som närmare reglerar stödet. Vi redogör för det relevanta detaljer i förordningen.*

Krav på sökanden

Det finns ett antal konkreta krav som ska uppfyllas för att en sökande ska få ta del av stödet;

 1. Företagets sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 ska understiga 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019.
 2. Nedgången i nettoomsättning ska ”så gott som uteslutande” vara orsakad av effekterna av spridningen av covid-19.
 3. Företagets nettoomsättning måste ha uppgått till minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.
 4. Företaget får inte under perioden mars 2020 – juni 2021 besluta om eller verkställa ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna. Om företaget ingår i en koncern gäller ovannämnda förbud även det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen. 
 5. Företaget ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Ansökan om stöd måste ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Omställningsstöd får inte lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan kan anses vara på obestånd, har näringsförbud eller har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
 

Revisorsyttrande

Till ansökan om omställningsstöd ska bifogas ett yttrande från en revisor. Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

 1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för mars och april 2020 och nettoomsättningen för motsvarande period året dessförinnan,
 2. huruvida de villkor som anges p.2-4 ovan är uppfyllda
 3. summan av företagets fasta kostnader för mars och april 2020,
 4. i vilken omfattning företaget har tagit emot försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 300 000 kronor, ska revisorn bestyrka dessa uppgifter med rimlig säkerhet. Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor.
 

Beräkningen av stödet

Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75.

Andelen fasta kostnader kan beräknas enligt följande formel:

((nettoomsättningen för mars och april 2019 – nettoomsättningen för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april 2019) × 0,75

Omställningsstöd ges med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Om flera företag i en koncern av är berättigade till omställningsstöd, avser det maximala stödet hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat företag.
 

Fasta kostnader

I förordningen definieras och exemplifieras termen ”fasta kostnader” som kostnader för:

 1. hyra och leasing om avtalstiden är minst sex
  månader,
 2. räntor,
 3. värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar,
 4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift,
 5. förbrukning av vatten och elektricitet, avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,
 6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,
 7. tjänster som avser tvätt av textilier, om avtalstiden är minst tre månader,
 8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,
 9. djurfoder,
 10. franchiseavgifter,
 11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter och
 12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Som fasta kostnader räknas inte kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång, ingående moms, är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet, motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern, eller är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet.
 

Hur sker ansökan?

En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt till Skatteverket. Om flera sökanden vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen. 

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter

Hade du nytta av den här informationen?