Analys

Tre frågor om Tillväxtverkets nya förtydligande om koncernbidrag och aktieutdelningar vid statligt stöd

Publicerad: 2020-06-16

Tillväxtverket har löpande förtydligat information avseende villkor för att erhålla stöd för korttidsarbete. I ett pressmeddelande den 12 juni 2020 meddelades att myndighetens principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020. Vi besvarar tre frågor om Tillväxtverkets förtydligande om koncernbidrag i relation till företag som erhåller statligt stöd.*

Vad innebär Tillväxtverkets förtydligande?

Tillväxtverket har kommit med ett förtydligande gällande värdeöverföringar i form av koncernbidrag för de företag som söker statligt stöd för korttidsarbete till följd av coronaviruset. Den grundläggande förutsättningen för att få statligt stöd för korttidsarbete är att det berörda företaget lider av allvarliga ekonomiska svårigheter. För det fall ett företag gör värdeöverföringar under eller i nära anslutning till en period då företaget uppbär stöd för korttidsarbete anser Tillväxtverket att kravet på allvarliga ekonomiska svårigheter inte är uppfyllt. Tillväxtverket har tidigare gett besked om att värdeöverföringar som gjorts fram till och med den 16 mars i år inte är ett hinder för att beviljas stöd för korttidsarbete.

Det har emellertid varit viss osäkerhet kring om koncernbidrag som lämnats i bokslutet för verksamhetsåret 2019 ska diskvalificera en sökande från statligt stöd. Myndigheten förtydligar nu den principiella bedömningen såtillvida att företag som erhåller stöd inte bör lämna koncernbidrag under det räkenskapsår företaget erhåller stöd. Företag med kalenderår som räkenskapsår kan således lämna koncernbidrag under verksamhetsåret 2019 utan att riskera möjligheten att erhålla statligt stöd under 2020. För bolag med brutet räkenskapsår gäller samma sak om räkenskapsåret slutat före den 16 mars 2020. Företag som erhåller statligt stöd under 2020 kommer däremot inte att kunna lämna koncernbidrag under innevarande räkenskapsår utan att riskera återbetalningsskyldighet av erhållet stöd. Tillväxtverkets principiella bedömning avseende aktieutdelningar är alltjämt att arbetsgivare inte bör genomföra utdelningar under det räkenskapsår som företaget erhåller stöd, med undantag för aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020.
 

Hur görs bedömningen av värdeöverföringarna?

Värdeöverföringar i form av aktieutdelning respektive koncernbidrag bedöms på olika sätt. Tillväxtverket anser att dispositioner i form av koncernbidrag som genomförts under tidigare räkenskapsår när statligt stöd inte har erhållits inte ska behöva revideras genom ett stämmobeslut efter räkenskapsårets utgång. Aktieutdelningar är däremot inte en del av årsbokslutet och bedöms därför annorlunda än koncernbidrag. Ett företag som fattar beslut om aktieutdelning anses inte ha allvarliga ekonomiska svårigheter om företaget under samma period erhåller stöd för korttidsarbete, oavsett om den faktiska utbetalningen av utdelningen verkställs vid ett senare tillfälle.
 

Vilka omfattas av förtydligandet?

Samtliga företag som har uppburit stöd eller kommer att uppbära stöd för korttidsarbete omfattas av förtydligandet. Beskedet är särskilt aktuellt för de företag som uppburit stöd för korttidsarbete under 2020 och lämnat koncernbidrag under 2019 eller har fattat beslut alternativt ska fatta beslut om aktieutdelning.

Deloitte följer Tillväxtverkets förtydliganden och återkommer med ytterligare information i takt med utvecklingen.

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter

Hade du nytta av den här informationen?