Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Omställningsstödet förlängs med perioden augusti 2020 – februari 2021

Publicerad: 2021-02-19

Deloittes avdelning Legal fortsätter att bevaka och rapportera om reglerna för omställningsstöd (se tidigare artikel här). Regeringen har den 19 februari meddelat en förordning om omställningsstöd för perioden augusti 2020 till och med februari 2021.

Förordningen träder ikraft den 25 februari 2021. Förlängningen av omställningsstödet delas upp i tre perioder där augusti, september och oktober utgör en period, november och december en period samt januari och februari en period. I likhet med tidigare förordningar så utgör en stödperiods motsvarande månader 2019 stödperiodens referensperiod. Förordningen anger att ett företag har rätt till omställningsstöd för stödperioden augusti–oktober 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning minskat med 40 procent jämfört med referensperioden. För att ha rätt till stöd i november och december 2020 respektive januari och februari 2021 så är det tillräckligt att nettoomsättningen minskat med 30 procent.

I likhet med tidigare förordningar finns vissa uttalade krav och diskvalifikationsgrunder som företag måste känna till. En sådan diskvalifikationsgrund är förbudet mot vinstutdelning. För att komma i åtnjutande av omställningsstödet krävs att vare sig företaget eller dess moderbolag fattar eller verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna under perioden april 2020 – oktober 2021.

Som tidigare ges stödet som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Definitionen av fasta kostnader har inte ändrats. Till följd av EU:s regler för den här typen av stöd så sker dock beräkningen av stödet något annorlunda jämfört med tidigare. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Med detta avses företagets fasta kostnader minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna

 

Omställningsstöd augusti-februari för små företag
 
 

Aug-okt 

 Nov-dec

 Jan-feb

Minsta omsättningstapp  

 40% 

 30%

 30%

Subventionsgrad

 75%

 90%

 90%

 

Omställningsstöd augusti-februari för större företag
 

 

 Aug-okt 

 Nov-dec

 Jan-feb

Minsta omsättningstapp  

 40% 

 30%

 30%

Subventionsgrad

  70%

 70%

 70%

 

*Med små företag avses företag som har färre än 50
anställda och som inte har omsättning som överstiger 100 miljoner kronor per år.

Företag kan få stöd med sammanlagt högst 97 miljoner kronor för de tre stödperioderna. Om flera företag i en koncern beviljas omställningsstöd så gäller taket om 97 miljoner kronor för hela koncernen. Vid behov fördelas stödet på respektive stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget hade varit berättigat till om inget beloppstak funnits.


Till ansökningar om stöd uppgående till mer än 100000 kronor för en stödperiod så måste ett revisorsintyg bifogas. En skillnad mot tidigare regler är dock att revisorns granskning inte måste mynna ut i ett bestyrkande av uppgifterna i ansökan (s.k. bestyrkandesintyg).


*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter. 

Hade du nytta av den här informationen?