Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor för arbetsgivare med anledning av Corona

Publicerat: 2020-03-11

Den 10 mars konstaterades de första fallen av så kallad samhällssmitta av Coronaviruset i Sverige, det vill säga att även personer som inte haft kontakt med någon som vistats i smittdrabbade områden har smittats. De flesta arbetsgivare har tagit fram interna riktlinjer för hur företaget ska förhålla sig till viruset. När bör arbetstagare sättas i karantän? Vad gäller vid arbete hemifrån? Och i vilken mån kan arbetstagare själva sätta sig i karantän på grund av rädslan för Corona?

I en global krissituation som denna, bör givetvis alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra medarbetarnas hälsa och minimera riskspridning. När detta beaktats kommer andra frågor in i bilden, bland annat frågor relaterat till arbetsrätt och skydd för personuppgifter. Här lyfter vi översiktligt tre av dem som arbetsgivare bör tänka på.*

1. Får dina anställda arbeta hemifrån på grund av Corona?

Anställda har ingen generell rätt att arbeta hemifrån eller vara frånvarande från arbetet på grund av oro för smitta. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och ska bedöma vilken smittrisk som eventuellt kan finnas samt agera utefter det. Ett sådant agerande kan bestå i att öppna upp för hemarbete i den mån det är möjligt, men detta är alltså inget en anställd kan kräva. Arbetsgivaren kan däremot ensidigt besluta om att arbetstagare som till exempel varit i smittdrabbade områden eller på annat sätt exponerats för smitta stannar hemma.

2. Får en anställd lön vid frånvaro på grund av Corona?

Om en anställd är frånvarande från arbetet till följd av att arbetsgivaren beslutat om detta ska arbetsgivaren betala lön som vanligt. Är arbetstagaren sjuk eller smittbärare ska sjuklön eller smittbärarpenning utgå. I fall där arbetstagare väljer att resa till länder och områden i strid med Utrikesdepartementets rekommendationer kan arbetsgivaren besluta om att arbetstagaren ska stanna hemma och undantag kan gälla avseende rätten till lön under frånvaron från arbetet. Om en frånvaro är orsakad av ett utreseförbud i ett annat land blir frågan om lön under frånvaron än mer komplicerad. En generell princip är att arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala lön. Det är dock viktigt att noga kontrollera vilka bestämmelser som kan finnas i anställningsavtal och kollektivavtal samt att göra en avvägning i varje enskilt fall.

3. Hur ska arbetsgivare hantera personuppgifter i samband med Corona?

I arbetet med att motverka spridningen av coronaviruset har arbetsgivare en
viktig roll. För att kunna vidta åtgärder mot smittspridning kan det vara nödvändigt att samla in information om sina anställda som arbetsgivaren normalt sett inte har någon anledning att ta del av. GDPR hindrar inte att en arbetsgivare i viss mån kartlägger sina anställdas resor och hälsotillstånd. För att hålla sig inom GDPR:s ramar är det dock nödvändigt att iaktta försiktighet, och hela tiden fråga sig om en åtgärd verkligen har någon effekt i arbetet mot smittspridning. Den som till exempel samlar in för mycket information, eller delar informationen för brett i organisationen, bryter mot GDPR och riskerar därmed böter eller skadeståndsansvar.

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

Praktiska tips för att efterleva GDPR och samtidigt motverka spridning av Corona

  • Var transparent. Kommunicera tydligt till era medarbetare hur ni arbetar med att motverka smittspridning, till exempel vilka uppgifter ni samlar in om de anställda, varför ni samlar in dem och vart en anställd kan vända sig för att veta mer om vilken information som sparats om denne. 
  • Begränsa vilka personer som har tillgång till uppgifterna. Utöver att fokusera arbetet mot smittspridning, är det också mindre integritetskränkande att den krets av personer som hanterar information om anställda är strikt begränsad. Till exempel kan en smittskyddsgrupp tillsättas, som får exklusiv behörighet att samla in och hantera information om medarbetare i syfte att motverka smittspridning.  
  • Efterfråga inte mer information än ni behöver. Ert ändamål är att motverka smittspridning, och all den information ni samlar in ska vara relevant för att uppnå det ändamålet. Det kan t.ex. finnas skäl att registrera vilka medarbetare som befunnit sig i ett riskområde och det varit en tjänsteresa eller en privat resa, men troligen inte detaljer om vilka aktiviteter en medarbetare utfört under semestern.    
  • Värna om en smittad anställds integritet. Om en medarbetare konstateras smittad, bör ni i högsta möjliga mån värna dennes integritet och undvika att övriga medarbetare kan identifiera personen. Det bör i regel räcka att kommunicera att ett fall konstaterats på arbetsplatsen och uppmana medarbetarna att vara observanta på egna symptom. Enbart om det finns särskilda skäl att avslöja medarbetarens identitet, t.ex. för att skydda särskilt utsatta grupper, kan ni överväga att namnge personen till enskilda personer på arbetsplatsen. Sådant namngivande bör alltid ske i samråd med den smittade arbetstagaren. Tänk på att det är sjukvården, och inte ni som arbetsgivare, som ansvarar för smittspårning när en person insjuknar.

 

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter

Fler skatteperspektiv på Corona

Men hur påverkas personal utomlands? Vi ger ett perspektiv >

Hade du nytta av den här informationen?