Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor om stöd vid korttidsarbete (korttidspermittering) med anledning av coronaviruset

Publicerad: 2020-04-06, Uppdaterad: 2020-04-15

Den 2 april beslutade riksdagen att godta förslaget om ett nytt system för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Sverige har sedan tidigare ett system för korttidsarbete som kan göras tillgängligt genom aktivering av regeringen när det allmänna konjunkturläget är mycket dåligt. Det nya systemet ska vara ett komplement till det befintliga och innebär att arbetsgivare ska kunna ansöka om stöd vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Nedan besvarar vi översiktligt tre frågor avseende stöd vid korttidsarbete*.

Korttidspermittering, som nu benämns korttidspermittering, innebär praktiskt att de anställda går ned i arbetstid under en period när staten träder in och ger ekonomiskt stöd. Samtidigt som företagets personalkostnader minskar får de anställda behålla en stor del av sin ordinarie lön. Korttidsarbete kan användas för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång med arbetet igen när det finns behov av full personalstyrka. För att korttidsarbete ska kunna tillämpas måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.
 

Under vilka förutsättningar kan en arbetsgivare beviljas stödet?

En förutsättning för att ha möjlighet att ansöka om stöd vid korttidsarbete är att ett företag har anställda. Det innebär att egenföretagare utan anställda inte kan ansöka om stödet. Bortsett från detta kan arbetsgivare, med vissa offentliga aktörer undantagna, få stöd vid korttidsarbete om de uppfyller kraven för stöd. Dessa arbetsgivare måste kunna visa att de har tillfälliga och allvarliga ekonomiska utmaningar till följd av, exempelvis, Coronaviruset. Detta innebär att svårigheterna måste vara utom arbetsgivarens kontroll och svårigheterna ska specifikt drabba företagets verksamhet. Vid bedömning av om en arbetsgivare har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ska det beaktas om arbetsgivaren samtidigt genomför aktieutdelningar eller andra utbetalningar.

Samtidigt som arbetsgivaren ska befinna sig i ett allvarligt finansiellt läge för att beviljas stöd, får arbetsgivaren inte vara på obestånd, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller vara föremål för en företagsrekonstruktion. Kontrollbalansräkning ska upprättas av aktiebolag när det kan antas att bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därutöver måste arbetsgivaren kunna uppvisa en långvarig konkurrenskraft och en hållbar trendmässig utveckling. Ta del av mer information om obestånd hos företag.
 

Vad kan en arbetsgivare förbereda inför ansökan?

Inför ansökan kan arbetsgivaren göra ett visst förberedande arbete. Detta arbete kan exempelvis bestå i att försäkra sig om att det finns stöd för korttidsarbete i kollektivavtal (centralt och lokalt), alternativt att minst 70 procent av medarbetarna samtycker till att delta i korttidsarbete. Den minskning i arbetstid och lön som avtalas ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare. Överenskommelsen mellan arbetstagare och arbetsgivare kan vara digitalt signerad.

Arbetsgivaren kan även på förhand stämma av vilka arbetstagare som omfattas av stödet. De anställda som omfattas är de som varit anställda under en så kallad jämförelsemånad tre månader före Tillväxtverkets godkännande och haft en anställning där arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter under den så kallade jämförelsemånanden. Även en anställd ägare och anställda som tillhör dess familj omfattas av stödet. Tidigare har uppsagda arbetstagare inte omfattats men under perioden 16 mars till 31 december 2020 kommer stödet även att kunna ges för uppsagda arbetstagare.

Det finns fyra fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget, 20 procent, 40 procent, 60 procent och 80 procent och beroende av vilken av dessa nivåer som används så minskas arbetsgivarens kostnader med 19 procent, 36 procent, 53 procent eller 72 procent, under förutsättning att arbetstagarens lön uppgår till maximalt 44 000 kronor. Nivå 4, 80 procent arbetsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020 och kan även sökas av de som redan ansökt om stöd innan 1 maj. Det maximala stöd som en arbetsgivare kan beviljas är 34 707 kronor, vilket förutsätter en nedsättning om 80 procent av arbetstiden och en månatlig lön om 44 000 kronor. 

Stödet omfattar endast kontant lön vilket är betydelsefullt i de fall arbetstagare och arbetsgivare avtalat om tjänstepension. Tjänstepensionspremien ska alltså fortsatt betalas och underlaget som premien beräknas på är den lönesumma som arbetstagaren erhåller totalt via arbetsgivaren, inklusive stöd för från staten.
 

Hur går ansökan, handläggning och utbetalning till?

Ansökan öppnade den 7 april och är utformad så att arbetsgivaren måste lämna uppgifter om det sökande företaget, information om stödet företaget ansöker om och bakgrundsinformation om företaget i ja- eller nejformat. Tillväxtverket kommer att kontrollera alla lämnade uppgifter mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten. Det ska noteras att det i propositionen anges att ”för att myndigheten ska kunna göra en bedömning av om svårigheterna är tillfälliga är det dock nödvändigt att arbetsgivaren tillhandahåller ekonomiska underlag som kan ge en god bild av arbetsgivarens trendmässiga utveckling. Detta eftersom endast arbetsgivare som har en hållbar trendmässig utveckling kan sägas ha tillfälliga svårigheter. Typiskt sett torde detta kunna ske genom att arbetsgivaren ger in en tillbakablickande sammanställning av ekonomiska data och nyckeltal som visar exempelvis lönsamhetsutveckling, skuldsättningsgrad, tillväxt och orderingång.” Vad detta kommer att innebära i praktiken återstår att se men rimligen kan arbetsgivare som ansökt om stöd på förfrågan behöva lämna in ovanstående sammanställningar. Utbetalning av stödet sker till angivet plus- eller bankgiro.

Utbetalningen av stödet sker enligt det befintliga systemet genom kreditering av arbetsgivarens skattekonto. I det nya systemet kommer utbetalning av stöd istället att ske till ett bankkonto som arbetsgivaren uppger i ansökan.  

Deloitte Legal tillhandahåller råd och assistans för ansökan och koordinering av ansökningsprocessen gentemot Tillväxtverket. Se kontaktinformationen nedan för att komma i kontakt med oss.

 

 

Webbinarium om arbetsrätt, uppsägningar och korttidspermitteringar

Vill du få en djupare inblick i de nya bestämmelserna kring korttidsarbete? 

Se vårt förinspelade webbinarium

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan >

Hade du nytta av den här informationen?