Artikel

Framtidsprogram för ekonomer och controllers (FRAM)

Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli en ”möjliggörare” i organisationen. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behövs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning. Därför erbjuder vi ett helt nytt utvecklingsprogram för ekonomer och controllers. Vi vill med inspiration, passion och ett väl sammansatt program erbjuda nycklar till framtiden för att kunna möta framtida behov. Varmt välkommen till sju inspirationsrika och tänkvärda dagar!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till ekonomer och controllers verksamma i kommuner, regioner, landsting, kommunalförbund, eller i företag som ägs av endera av ovan nämnda organisationer.

Innehåll

Framtidens ekonom- och controllerroll

 • Vad förväntas av mig och hur utvecklas rollen?
 • Synen på rollen
 • Möjliggöraren!
 • Hur kommer rollen att utvecklas framöver?
 • Konsultativt förhållningssätt

Ledarskap

 • Ledarrollen i en politiskt styrd organisation
 • Vad vill jag med mitt ledarskap?
 • Det personliga ledarskapet
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Joharis fönster
 • Indianernas sätt att se på ledarskap

Omvärldsbevakning

 • Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys
 • Hur kan vi arbeta med omvärldsfrågor
 • Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för kommunerna?
 • Modell för att arbeta med omvärldsbevakning

Kommunikation

 • Att argumentera för sitt budskap
 • Fokus och Närvaro - två centrala begrepp i all form av kommunikation
 • Vem/Vad "sitter vid ratten" när Du själv inte gör det?
 • Vi söker nyckeln, men vet vi hur låset ser ut?
 • Hur äger verklig förändring rum?

Intern kontroll

 • Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling
 • Varför är intern kontroll viktigt?
 • Väsentlighet och riskanalys
 • COSO, ERM – hjälpmedel för att förbättra den interna kontrollen
 • Hur kan kontrollmiljön förbättras?
 • Goda exempel från andra kommuner

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Vad är ekonomistyrning? – definition
 • Vad utmärker framgångsrika styrsystem?
 • Vad bör undvikas för att lyckas väl med ekonomistyrningen?
 • Styrkultur – vad innebär det?
 • Att gå från styrmodell till verklighet
 • Behövs tydliga mål?

Utveckling inom redovisningen

 • Nyheter inom lagstiftning och normering
 • Årsredovisningen - utvecklingstendenser
 • Var finns utvecklingsbehoven i förhållande till god sed?

Övriga upplysningar

Detta är ett helt nytt utvecklingsprogram. Om ni har några särskilda synpunkter på delar ni vill ha med i utbildningen och som inte framgår av innehållet får ni gärna kontakta vår kursledare så tillgodoser vi detta så långt som möjligt.

Hade du nytta av den här informationen?