Utbildningar offentlig sektor

Evenemang

Lekmannarevision i praktiken

Hur genomför man en riskbaserad lekmannarevision?

Lekmannarevisionen utvecklas alltmer till att bli en viktig del av de politiskt valda revisorernas uppdrag, vid sidan om granskningen av styrelse, nämnder, beredningar och utskott. För att säkerställa att granskningen av de kommunala bolagen blir ändamålsenlig krävs en väl genomförd riskanalys av hur den interna kontrollen fungerar samt i vilken utsträckning granskningen uppfyller sitt syfte.

Under denna heldagsutbildning går vi igenom hur du utför en riskbaserad lekmannarevision. Vi belyser olika delar inom ämnet och delar med oss av praktisk erfarenhet.

Innehåll

  • Gränsdragning auktoriserad revisor och lekmannarevisor
  • Erfarenhetsutbyte
  • Fördjupande granskningar
  • Exempel på metoder för avrapportering
  • Praktiska erfarenheter från andra kommuner


Utbildningsledare

Harald Jagner är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Han har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Harald är ofta anlitad som föredragshållare bland annat avseende specifika frågeställningar inom redovisning och revision i offentlig sektor, och har specialistkompetens inom intern kontroll och upphandlingar.

Pernilla Lihnell är Director på Deloitte. Hon arbetar som granskningsledare för flertalet kommuner och har därmed en bred praktisk erfarenhet av lekmannarevision. På senare år har Pernilla specialiserat sig på offentlig sektor och byggt upp en djup kompetens vad gäller revision av kommunal och regional förvaltning, samt kommunala och statliga bolag.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda revisorer inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund samt till lekmannarevisorer i kommunala bolag.

Kontakt

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat ... Mer