Utbildning offentlig sektor - maskrosfrön

Artikel

Våra hemma-hos kurser

Arbetsrätt, sociala medier och whistleblowing
På denna kurs reder vi ut vad som gäller i fråga om anställdas yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare. Vi går igenom det aktuella rättsläget, aktuella domar och rättsfall kopplade till uttalanden i sociala medier och fall av whistleblowing.

Att hantera vårdtagares privata medel
En kurs om reglerna kring hur hantering av vårdtagares privata medel ska gå till för att undvika oklarheter och obehagliga situationer för såväl vårdtagare som personal.

Avancerad redovisning
Detta är en kurs för dig som redan har grundläggande kunskaper inom redovisning och vill fördjupa dessa mot att kunna upprätta bokslut på ett självständigt sätt.

Avancerad Excel

Målet med kursen är att ge dig avancerad kunskap om programmets modeller och funktioner, samt förståelse för hur dessa kan användas i ditt dagliga arbete.

Att sätta mål som effektiviserar och leder verksamheten i rätt riktning
Verksamhetsstyrning i kommuner, landsting och regioner blir alltmer komplicerad och kräver en tydlig struktur. Trots att vi sätter upp mål att arbeta mot når vi inte alltid fram till det resultat vi tänkt oss.

Belöningssystem för offentlig sektor
En utbildning som i första hand riktar sig till personalchefer, personalhandläggare, personalredogörare, mellanchefer och verksamhetsledare.

Ekonomi för noviser
En inspirerande utbildningsdag där vi med hjälp av både teori och praktiska övningar går igenom allt man behöver veta för att förstå ekonomiska samband.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor
Styrning i kommuner och landsting/regioner blir alltmer komplicerat samtidigt som nya styrmodeller ständigt kommer fram. Forskning visar att många av de modeller som hämtas från näringslivet inte fungerar i den offentliga sektorn.

Framtidens assistentroll
Att vara assistent innebär att besitta en roll som utvecklas allmer till en ”möjliggörare” i organisationen och som underlättar för bland andra chefer och ekonomer. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar krävs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat det konsultativa förhållningssättet och omvärldsbevakning.

Framtidsprogram för ekonomer och controllers (FRAM)
Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli organisationens ”möjliggörare”. För att kunna svara upp mot förväntningarna behövs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning.

Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor?
För att vidareutveckla sin riskanalys är det viktigt att arbeta systematiskt och använda rätt metoder. Under den här utbildningen ger vi dig verktygen du behöver på vägen.

Intern kontroll i framkant
Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont som stjäl dyrbar tid från verksamheten. Men tänk om den interna kontrollen istället kunde ses som en viktig del av verksamhetsutvecklingen.

Introduktion till Excel
Välkommen till en praktisk kurs där vi introducerar dig till Excel och programmets grundläggande funktioner. Målet med kursen är att ge dig förståelse för logiken bakom Excel och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete för att spara tid och höja kvaliteten på det jobb du utför.

Hantera krångliga fakturor
Momsregistreringsnummer, rätt adress, representation, vad är det nu igen som är avdragsgillt? Ja det uppstår lätt många frågetecken i hanteringen av fakturor som kan upplevas som ”krångliga”.

K2/K3
Den 1 januari 2014 blev K3-regelverket obligatoriskt för alla större företag som inte tillämpar IFRS. Detsamma gäller stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Även mindre företag måste göra ett aktivt val mellan K2 och K3 och säkerställa att årsredovisningen upprättas efter rätt regelverk.

Kostnadskontroll inom utbildningssektorn – Grund (1 dag), avancerad (2 dagar)

För att kunna ha full kontroll över kostnadsutvecklingen under året krävs att alla inblandade har relevant kompetens. För att få effekt av kompetensen behöver den stöd av en god kultur samt ändamålsenliga kvalitetssäkringsprocesser.

Koncernredovisning
En kurs som tillhandahåller grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.

Ledarskap för noviser
Allt fler inser att det inte bara är de formella cheferna som behöver förstå och kunna utveckla sina ledaregenskaper. I komplexa organisationer krävs att alla vid något tillfälle agerar ledare.

Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisionen utvecklas alltmer till att bli en viktig del av de politiskt valda revisorernas uppdrag, vid sidan om granskningen av styrelse, nämnder, beredningar och utskott.

Medarbetarskap
Vad är det som gör att vissa organisationer har en kultur som får medarbetarna att växa? Hur skapas en positiv kultur?

Politikerutbildning
Vilka utmaningar väntar som förtroendevald och hur du förbereder dig för dem? Vilken roll spelar politikerna i den faktiska styrningen av kommunerna? Dessa och flera andra aktuella och tankeväckande frågor tar vi upp under en inspirerande utbildningsdag.

Redovisning för noviser
En praktisk kurs som täcker grunderna inom bokföring och redovisning.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
Vilka händelser påverkar oss just nu och på vilket sätt påverkar de oss? Hur ska vi förhålla oss till det som händer runtomkring oss? Dessa och andra relevanta frågeställningar kommer vi att diskutera under denna kursdag.

Svenska kyrkans skattesituation
Vilka verksamheter är skattepliktiga respektive skattebefriade? Även om en verksamhet inte är inkomstpliktig finns skattefrågor hänförliga till de personer som är anställda i verksamheterna.

Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen?
I LSS-utjämningen är ett stort antal kommuner bidragsgivare i systemet och lika många är bidragstagare. Vad är det som avgör och på vilket sätt kan vi i den egna kommunen påverka utfallet? Dessa frågor samt flera andra relevanta frågeställningar kommer att diskuteras under en intressant och lärorik kursdag.

Årsredovisningen – en viktig del i de förtroendevaldas verktygslåda
En viktig del i förtroendevaldas uppgift är att granska, upprätta och besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Den här kursen ger ökade möjligheter att konkret förstå och kritiskt läsa en kommuntingal/landsskommunal årsredovisning.

Hade du nytta av den här informationen?