Tjänster

Infrastruktur och bostäder

År 2020 förväntas Sverige ha passerat 10 miljoner invånare och ungefär 70 procent av folkökningen kommer att ske i de tre storstadslänen. För att möjliggöra denna tillväxt ställs stora krav på politiker och tjänstemän i dessa tre län. Förutsättningar måste skapas så att kommunikationer, barnomsorg, skola och tillgång till bostäder anpassas till de krav som en växande befolkning ställer. Redan idag finns utmaningar med bostadsbrist och eftersatt infrastruktur i storstadsregionerna och trenderna pekar på att dessa utmaningar kommer att kvarstå.

Utmaningar

Ökad befolkningsmängd ställer högre krav på ökad produktion av bostäder och infrastruktur. Redan idag finns det kapacitetsbrist i storstäderna både vad gäller vägar, järnvägar och bostäder, och även om stora satsningar görs är det svårt att tillgodose behovet.

Att vårda och utveckla den infrastruktur som finns för ett effektivare resursutnyttjande blir viktigt. Ett exempel är de allmännyttiga bostadsbolagen som har hand om ett stort antal bostäder som byggdes under miljonprogrammet. Detta är enorma volymer som behöver förnyas och energieffektiviseras för att möta nya krav.

Ökade produktionskostnader som driver upp priserna i framförallt tillväxtregionerna. Både markpriser och entreprenadpriser tenderar att stiga på upphettade marknader.

Vi arbetar exempelvis med

·        Effektiviseringsprogram

·        Myndighetssamverkan

·        Portfölj- och programstyrning

Kontakt

Kim Hallenheim

Kim Hallenheim

Consulting | Technology | Public Sector lead

Kim is a Consulting Partner in Deloitte Sweden, where he is the service area lead of Technology and industry leader for Public Sector. Kim has over 20 years’ experience working in the IT industry, inc... Mer