Tjänster

Statlig och kommunal förvaltning

Inom offentlig sektor har uppmärksamheten ökat på myndighetsutövning, kostnadseffektivitet, service och tillgänglighet de senaste åren. Detta har medfört ett växande behov av att förenkla och effektivisera det interna arbetet inom statlig och kommunal förvaltning. Det är en förutsättning för en i sin helhet väl fungerande offentlig sektor, både vad gäller nyttjandet av offentliga medel samt ledning och styrning av verksamheterna.

Den offentliga sektorns utgifter motsvarar ca 53 procent av BNP. Det är årliga utgifter som finansierar förvaltning och utförande av stat och kommuners uppdrag. Att de offentliga medlen förvaltas på ett effektivt sätt har stor påverkan på de offentliga finanserna, tillgången till välfärdstjänsterna och arbetstillfällen inom offentlig sektor.

Utmaningar

Precis som många andra verksamheter inom offentlig sektor har statlig och kommunal förvaltning krav på sig att bedriva effektiva och kvalitetssäkrade verksamheter både avseende ekonomi och måluppfyllnad. Utmaningarna för offentliga verksamheter framöver är ofta relaterade till den kommande generationsväxlingen, på samma gång som fortsatta krav på besparingar och ökad tillgänglighet är lika aktuella.

Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Att bedriva samma verksamhet som tidigare med god kvalitet trots minskade resurser är en reell utmaning för många organisationer inom statlig och kommunal förvaltning.

Vi arbetar exempelvis med:

·        Strategisk och finansiell analys

·        Effektivitet och produktivitet

·        Komplexa förändringsprogram

·        Styrning och kontroll

·        Kommunal revision

·        Inköp och upphandlingar

Kontakt

Kim Hallenheim

Kim Hallenheim

Consulting | Technology | Public Sector lead

Kim is a Consulting Partner in Deloitte Sweden, where he is the service area lead of Technology and industry leader for Public Sector. Kim has over 20 years’ experience working in the IT industry, inc... Mer