Tjänster

Tull och rättsväsende

Tull och rättsväsende är några av statens mest centrala uppgifter. Att de fungerar väl är avgörande för att samhället ska vara rättssäkert, ha en fungerande bekämpning av grov organiserad brottslighet samt säkerställa en effektiv handel med omvärlden i en tid när både människor och varor rör sig allt mer över gränserna.

Utmaningar

Precis som många andra verksamheter inom offentlig sektor har tull och rättsväsende krav på sig att bedriva effektiva och kvalitetssäkrade verksamheter både avseende ekonomi och måluppfyllnad.

Den ökande rörligheten över gränserna ställer krav på Tullverkets organisation både för deras brottsbekämpande och handelsinriktade verksamhet. Den tullunion som Sveriges genom sitt EU-medlemskap ingår i innebär att Tullverket behöver rätta sig efter lagar och regler för handel som i stor utsträckning bestäms på EU-nivå, i beslutsforum där Sverige är en av många parter.

Vi arbetar exempelvis med

·        Lösningar för effektivare ärendehantering

·        Effektiviseringsprogram

·        Myndighetssamverkan

Kontakt

Kim Hallenheim

Kim Hallenheim

Consulting | Technology | Public Sector lead

Kim is a Consulting Partner in Deloitte Sweden, where he is the service area lead of Technology and industry leader for Public Sector. Kim has over 20 years’ experience working in the IT industry, inc... Mer