Tjänster

Vård och omsorg

Med en befolkning som blir allt äldre och kräver mer resurser för vård och omsorg skapas ett ökat tryck på vård- och omsorgsverksamheterna över hela landet. Samtidigt växer befolkning totalt sett i storstadsområdena vilket för med sig ett ökat tryck på sjukvården i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö.

I och med att valfrihet införs i allt större utsträckning ställs också nya krav på kommuner som beställare gentemot privata och ideella vård- och omsorgsutförare och krav på en större flexibilitet i de egna utförarorganisationerna.

Samtidigt tyder Socialstyrelsens och SCB:s prognoser på brist på utövare inom en rad vårdyrken under kommande decennier med ökad konkurrens om arbetstagare som följd.

Vi arbetar exempelvis med:

  • Processkartläggning och verksamhetsutveckling
  • Lösningar för effektivare ärendehantering
  • Verksamhetsrevision
  • Inköp och upphandlingar

Kontakt

Kim Hallenheim

Kim Hallenheim

Consulting | Technology | Public Sector lead

Kim is a Consulting Partner in Deloitte Sweden, where he is the service area lead of Technology and industry leader for Public Sector. Kim has over 20 years’ experience working in the IT industry, inc... Mer