Tjänster

Internrevision

Internrevision för bättre kontroll av verksamheten

Styrelsers och ledningars ökande behov av att förstå verksamhetens risker och utforma effektiv intern kontroll ställer höga krav på internrevisionen. För verksamhet under tillsyn tillkommer lagstadgade krav på vad en internrevisionsfunktion ska göra. Internrevision utgör ett systematiskt och strukturerat sätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll av verksamheter samt ledningsprocesser.

Målet med internrevision är i första hand att utvärdera om kritiska risker hanteras på ett bra sätt. Därtill finns förväntningar om att identifiera och kommunicera operativa förbättringsmöjligheter och potentiella kostnadsreduceringar. Allt oftare efterfrågas en oberoende och neutral part som med kort varsel kan genomföra granskningar av processer, projekt, IT-miljöer, bedrägerier med mera. En professionell internrevision bidrar till en företagskultur där medarbetarna med hög medvetenhet beaktar risker i det dagliga arbetet och beslutsfattandet. Internrevision ger god insikt om hela verksamheten och kan användas som del i intern utbildning och ledarskapsutveckling för utvalda medarbetare.

Vi hjälper styrelser och ledningar att driva och utveckla sin befintliga internrevision eller bygga upp en helt ny internrevisionsfunktion. Några exempel på tjänster som vi erbjuder är:

  • Planering, genomförande och rapportering av internrevisionsprojekt, inklusive IT-revision. Vi genomför enskilda granskningar (co-sourcing) eller drift av hela internrevisionen (outsourcing)
  • Kartläggning och utvärdering av risker, processer och kontroller för efterlevnad av såväl interna policyer och riktlinjer som externa regelverk exempelvis rörande bolagsstyrning
  • Metodutveckling för internrevision
  • Kvalitetssäkring av internrevision

Kontakt

Michael Bernhardtz

Michael Bernhardtz

Partner | Risk Advisory | Internrevision

Michael is a Risk Advisory Partner in Deloitte Sweden. He has more than 20 years of experience and works primarily with Internal Audit, risk management and internal control, including advising and ass... Mer