Perspektiv

2020 Chief Strategy Officer Survey

Hur ska strategifunktionen utvecklas för att möta en värld i förändring?

Trots tvetydighet kring rollen, är CSO unikt positionerad för att kunna se runt hörnet, hjälpa företaget att navigera i osäkra tider och rusta verksamheten för långsiktig framgång. I en tid präglad av turbulens är CSO:s uppdrag viktigare än någonsin.

Chief strategy officer (CSO) är ett relativt nytt tillskott i företagsledningen. Först på 1980-talet började strategi ses som ett kunskapsområde i företagsvärlden – och ytterligare ett decennium senare hade det blivit en del av företagsstrukturen i stora organisationer. 

Idag spelar strategifunktionen flera roller i företaget, primärt att hjälpa verksamheten se runt hörnet, navigera i osäkra tider och positionera företaget för långsiktig framgång.

I takt med utvecklingen har CSO:er gjort framsteg i att definiera sin roll och agenda. Men trots detta är bredden och tvetydigheten kring rollen fortfarande en stor utmaning.

För att bättre förstå utvecklingen av strategifunktionen samt de olika (nya) kraven på CSO:er och deras utmaningar, förväntningar och målsättningar, har Monitor Deloitte – strategidelen inom Deloittes Consulting-verksamhet – tillsammans med Kellogg School of Management, genomfört en studie med närmare 100 CSO:er och andra seniora ledare inom strategi. Undersökningen är gjord på stora och medelstora företag i olika branscher i USA och västra Europa (läs mer under ”Om studien”).

2020 Chief Strategy Officer Survey ger nya värdefulla insikter i hur strategifunktionen kan utvecklas för att möta nya utmaningar, samt hur CSO:er själva ser på sin roll och karriärutveckling. Ladda ner rapporten nedan för att ta del av insikterna.

Ladda ner rapporten

Fem nyckelteman

Undersökningens resultat visar på fem nyckelteman:

 1. Att skapa banbrytande tillväxt är företagens största strategiska gap
  2020 CSO Survey visar att samtidigt som 70 procent av respondenterna rankar banbrytande tillväxt som kritisk för företagets framgång, anser endast 13 procent att deras organisation kan leverera på denna strategiska prioritet. CSO:er är i en position att hjälpa företaget tackla utmaningen genom att utforma en modell som uppmuntrar ett mer entreprenörsmässigt tänkande, nya sätt att förutspå trender och möjligheter, högre grad av experimenterande, högre risktolerans med mera. 
 2. Framgång (idag och imorgon) kräver förståelse för teknologi som strategisk möjliggörare
  Det finns fortfarande otillräcklig förståelse bland CSO:er kring vilken roll teknologi spelar i att skapa nya strategiska möjligheter, som till exempel att öka produktivitet, skapa konkurrensfördelar eller möjliggöra nya affärsmodeller. 2020 CSO Survey visar att endast en liten andel tror att deras organisation är kapabel att nyttja den fulla potentialen av digital transformation/e-handel. CSO:er behöver inte bara fördjupa sin förståelse för nya teknologier, utan också skapa sig en egen bild av hur dessa teknologier kan hjälpa dem att lösa deras viktigaste strategiska utmaningar.
 3. Strategisk planering behöver bli mer dynamisk
  Den traditionella strategiska planeringsprocessen matchar inte den hastighet som marknaden utvecklas i, och behöver en uppdatering. Processen är inte tillräckligt frekvent och tar för lång tid att slutföra. 45 procent av studiens respondenter rapporterar att deras företag uppdaterar sin strategi på årsbasis, medan andra endast gör det vartannat (23 procent) eller vart tredje år (22 procent). Dessutom tar den årliga planeringsprocessen typiskt sett tre till fyra månader att slutföra. Scenarioplanering är en bra metod för att skapa valfrihet i en organisations strategi och utrusta den med riktlinjer för att snabbt agera när marknaden förändras. Omkring hälften av företagen i studien använder sig av scenarioplanering för att ”framtidssäkra” sin strategi.
 4. Världsekonomin skapar stor oro
  Även innan utbrottet av COVID-19 utgjorde det växande hotet av en nedgång i världsekonomin en stor oro för CSO:er. När studien genomfördes (november-december 2019) var 43 procent pessimistiska kring den globala ekonomins riktning, medan endast 10 procent var optimistiska. I tidigare nedgångar har det lönat sig att vara förberedd och CSO:er har i dessa situationer en kritisk roll i att leda planeringen för att se till att företaget inte bara kan förutse en storm, men också växa trots instabila tider.
 5. Ambitioner att bli vd
  En betydande andel CSO:er (44 procent) uppger i undersökningen att de har ambition att bli vd inom de närmaste fem åren. Samtidigt som de är säkra på sin förmåga att kunna nå toppen, identifierar de också några betydande utmaningar i att förbereda sig själva inför sitt professionella mål - bland annat avsaknad av generell operationell erfarenhet. Ett effektivt sätt för CSO:er att förbereda sig för en vd-position kan vara att leda en del av företaget med ansvar för lönsamhet alternativt att rotera i operationella roller inom ekonomi eller sälj.

Om 2020 CSO Survey

Studien har tagits fram av Monitor Deloitte, strategidelen inom Deloittes Consulting-verksamhet, tillsammans med Kellogg School of Management. Svaren samlades in 6 november–6 december 2019 från erfarna ledare inom strategi (directors och högre) på företag med en omsättning på över 500 miljoner US dollar inom en rad olika branscher i USA och västra Europa. Totalt deltog 99 respondenter i studien. Företagen i studien är vinstdrivande (både statligt och privat ägda) och omfattar inte icke-vinstdrivande organisationer.

Hade du nytta av den här informationen?