Artikel

Aktuellt avseende moms vid factoring

Vi har tidigare informerat om att EU-domstolen meddelat en dom som är av stort intresse för factoringbolag och andra bolag som förvärvar fodringar. I målet, C-93/10, GFKL Financial Services AG, ansåg domstolen att när ett bolag på egen risk förvärvar osäkra fordringar till ett pris som understiger det nominella värdet tillhandahåller denne ingen tjänst mot vederlag. Detta när mellanskillnaden mellan fodringarnas nominella värde och köpeskillingen avspeglar fordringarnas verkliga ekonomiska värde vid tiden för överlåtelsen.

Vi vill även informera om att Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd avseende tre kammarrättsdomar som är av betydande intresse för frågan om moms vid förvärv av fordringar. Vår förhoppning är att Högsta Förvaltningsdomstolen kommer att meddela dom under året. Prövningstillstånden meddelades i slutet av oktober 2011.

Det första målet som rör frågan om förvärv av osäkra fordringar utan regress är att anse som en momspliktig tjänst. I ljuset av ovan nämnda EU-dom torde, tvärtemot vad kammarrätten kom fram till, så inte vara fallet. I de andra målen prövas frågan om förvärv av fordringar med regressrätt är att anse som en från moms undantagen kreditgivning eller en momspliktig inkassotjänst.

Vi kommer på lämpligt sätt att informera er så snart domarna meddelas av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Hade du nytta av den här informationen?