Hot topics in swedish tax

Artikel

Avbokningar och no shows till följd av coronaviruset (covid-19)

Publicerad: 2020-04-20

Betalning för vissa tjänster, exempelvis resor och tillträde till olika evenemang, sker ofta i förväg. Det innebär att momsen på tillhandahållandet ofta redan har redovisats och betalats in till Skatteverket om det senare visar sig att kunden avbokar eller uteblir utan att ha avbokat tjänsten (så kallad no show). Spridningen av covid-19 medför att företag, särskilt inom ovan nämnda branscher, tvingas hantera en större mängd avbokningar och utebliven kundnärvaro. Som säljare är det därför viktigt att känna till hur momsen ska hanteras i dessa olika fall.

Nedan belyser vi de vanligaste situationerna kopplade till avbokningar och no shows, som ni som säljare kan komma att ställas inför samt hur momsen ska hanteras beroende på vad som avtalats mellan säljaren och köparen.  

Ej avbokningsbara tjänster

Om kunden valt att avtala bort möjligheten att kunna avboka sin tjänst, vilket ofta sker i utbyte mot ett lägre pris, anses ni som säljare ha fullgjort era skyldigheter enligt avtalet. Ni anses med andra ord ha tillhandahållit tjänsten. I dessa situationer ska ni redovisa och betala moms på hela försäljningspriset i enlighet med det ursprungliga avtalet. 

Avbokningsbara tjänster – fullt pris tas ut

Om fullt pris utgår trots att avbokning sker, likställs det med att kunden inte har någon möjlighet att avboka biljetten. Ni som säljare anses ha fullgjort era skyldigheter enligt avtalet, det vill säga ni anses tillhandahållit tjänsten. I dessa situationer ska ni redovisa och betala moms på hela försäljningspriset i enlighet med det ursprungliga avtalet. 

Avbokningsbara tjänster – avbokningsavgift utgår

Om kunden avbokar sin biljett men måste betala en avbokningsavgift, anses inte den avgiften utgöra betalning för en utförd tjänst. När kunden avbokar sin biljett anses ni som säljare därför inte tillhandahålla någon tjänst för vilken moms ska redovisas och betalas. Tidigare redovisad moms ska därför justeras och sänkas i motsvarande mån. Den avbokningsavgift som kunden betalar ses som en kompensation till er som säljare och någon moms ska inte redovisas på denna kompensation. Detta gäller under förutsättning att avgiften understiger priset för tjänsten. Om avtalsvillkoren innebär att köparen vid avbokning måste betala en avgift som motsvarar hela priset för tjänsten är köparen bunden till sin förpliktelse enligt avtalet. Det spelar i detta fall ingen roll att begreppet ”avbokningsavgift” eller liknande används, ersättningen anses ändå avse aktuell tjänst. Hanteringen av moms ska därmed ske i enlighet med stycket ”Avbokningsbara tjänster – fullt pris tas ut” ovan.

No show

Om kunden inte avbokar sin tjänst men samtidigt väljer att inte nyttja den, anses ni som säljare ha utfört er del av avtalet, det vill säga ni anses ha tillhandahållit tjänsten. I dessa situationer ska ni redovisa och betala moms på hela försäljningspriset i enlighet med det ursprungliga avtalet.   

No show – särskild avgift utgår

I vissa fall kan det, i enlighet med avtalet med kunden, utgå en avgift om kunden inte avbokar men väljer att inte nyttja sin bokade tjänst. I sådana fall anses kunden ha haft möjlighet att nyttja tjänsten och avgiften ses som en ersättning för att ni som säljare har ställt er tjänst till förfogande. Som säljare anses ni därmed ha fullgjort er del av avtalet och moms ska redovisas och betalas på en sådan no show-avgift. 

För att kunna hantera momsen på rätt sätt är det därmed viktigt att se över hur era avtalsvillkor ser ut och om ni har avtalat om någon form av avbokningsavgift eller no show-avgift. Notera även att justeringar av redan redovisad fakturerad utgående moms endast får ske om en kreditfaktura utfärdas.

Kontakta gärna oss om ni har frågor kring detta eller rörande er momshantering i övrigt. 

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

Fler svenska perspektiv på Covid-19

I en global krissituation som denna bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors hälsa och minimera riskspridning. När detta beaktats kommer andra frågor in i bilden. På vår temasida samlar vi artiklar från Deloittes specialister som vägleder företag i hanteringen av Covid-19.

Till vår svenska temasida >

Hade du nytta av den här informationen?