Artikel

Avdragsrätt för moms på aktieförsäljningskostnader

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 24 juni 2010 en dom i det s.k. SKF-målet, RÅ 2010 ref. 56, rörande avdragsrätt för moms på kostnader för aktieförsäljning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, efter att ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen, att avdragsrätt inte förelåg för moms på kostnader hänförliga till tjänster i form av biträde vid förhandlingar med förvärvarna av aktierna samt advokattjänster i samband med avtalsskrivning. Dessa tjänster ansågs vara direkt och omedelbart hänförliga till den från momsplikt undantagna avyttringen av aktier.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade inte om överlåtelsen av aktier i ett dotterbolag är att jämställa med en verksamhetsöverlåtelse, något som EU-domstolen öppnade för i det ovan nämnda förhandsavgörandet. Vid en verksamhetsöverlåtelse föreligger, enligt tidigare praxis från EU-domstolen, avdragsrätt för kostnader hänförliga till överlåtelsen. Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom har dock kammarrätterna i Jönköping och Göteborg meddelat dom i en rad mål där frågan berörts. Kammarrätterna har i vissa av dessa avgöranden ansett att ett moderbolags avyttring av dotterbolagsaktier kan jämställas med en momsfri verksamhetsöverlåtelse. Detta trots att dotterbolaget utgör ett självständigt skattesubjekt i förhållande till moderbolaget.

Skatteverket har i ett ställningstagande den 19 januari 2011 meddelat en avvikande uppfattning än den som kammarrätterna gett uttryck för. Skatteverket anser att försäljning av aktier i ett dotterbolag till vilket moderbolaget tillhandahållit koncerngemensamma tjänster inte kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. I stället menar Skatteverket att då ett moderbolag och ett dotterbolag utgör skilda juridiska personer och skattesubjekt kan ett dotterbolag inte anses utgöra en självständig del av moderbolaget. Vidare menar Skatteverket att det enda som kan anses utgöra en tillgång i moderbolagets ekonomiska verksamhet är aktierna i dotterbolaget. Överlåtelse av en sådan enskild tillgång omfattas inte av begreppet ”överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav” menar Skatteverket, med hänvisning till tidigare praxis från EU-domstolen. Således kan överlåtelse av dotterbolagsaktier inte likställas med en verksamhetsöverlåtelse. I stället utgör försäljningen en ekonomisk verksamhet som är undantagen från moms.

Skatteverket anser vidare att avdragsrätten för ingående moms på förvärv som är hänförliga till försäljning av aktier ska bedömas i två steg. I det första steget ska bedömas om det finns ett direkt och omedelbart samband mellan förvärven och försäljningen av aktierna. Finns ett sådant samband finns ingen avdragsrätt. Saknas ett sådant samband ska det i ett andra steg prövas om kostnaderna för förvärven ingår i de allmänna omkostnaderna för den skattskyldiges samlade ekonomiska verksamhet. Om så är fallet föreligger avdragsrätt i samma utsträckning som verksamheten medför skattskyldighet till moms.

Enligt Skatteverkets mening har samtliga tjänster som objektivt sett förvärvas för att genomföra en försäljning av aktier i ett dotterbolag ett direkt och omedelbart samband med försäljningen. Kostnader för tjänster som förvärvas i samband med en försäljning av dotterbolagsaktier kan enligt Skatteverket endast utgöra allmänna omkostnader om tjänsterna inte förvärvas för att genomföra en försäljning av aktierna. Exempel på sådana förvärv som utgör allmänna omkostnader är tjänster som innebär analys av hela koncernen för att systematisera och kalkylera olika tänkbara lösningar vid en omstrukturering, dvs. tjänster som förvärvas oavsett utgången av den planerade omstruktureringen.

Skatteverket har överklagat en dom från Kammarrätten i Göteborg den 8 november 2010, mål nr 6856-08, där avdrag för ingående moms medgetts med hänvisning till att aktieförsäljningen är att jämställa med en verksamhetsöverlåtelse. Det oklara rättsläget och det faktum att Högsta förvaltningsdomstolen inte prövade frågan om verksamhetsöverlåtelse i SKF-domen talar för att Högsta förvaltningsdomstolen torde meddela prövningstillstånd. Det finns därför hopp om att rättsläget skulle kunna klarna något framöver.

Hade du nytta av den här informationen?