Nyheter

Brexit – Ytterligare kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU i fråga om medborgarnas rättigheter 

Immigration Alert

Publicerad: 2020-11-19

Med anledning av Brexit, har riksdagen nu beslutat om nya regler som ska gälla för vissa brittiska medborgare som bor och arbetar i Sverige. Det innebär att rätten att fortsatt vistas och arbeta i Sverige nu är fastslagen. Ändringarna träder i kraft den 1 december 2020 och Migrationsverket har publicerat praktisk information kring ansökningsprocessen.

Bakgrund 

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Det utträdesavtal som då trädde i kraft innebar bland annat en övergångsperiod som gäller till och med den 31 december 2020. Regeringen presenterade i februari 2020 promemorian ”Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter” (Ds 2020:5) med förslag till bestämmelser som rör rätten för brittiska medborgare att vistats i Sverige efter övergångsperioden. I juni 2020 presenterade regeringen en proposition (2019/20:178), baserad på promemorian, som föreslog att Sverige skulle införa ett så kallat konstitutivt förfarande. Detta skulle innebära att en ansökan om uppehållsstatus måste göras för att brittiska medborgare, som idag är bosatta i Sverige och som bosätter sig i Sverige under övergångsperioden, ska ha en fortsatt rätt att vistas här även efter 31 december 2020.

För mer information, se Deloittes tidigare Immigration Alerts här.

Beslut i riksdagen 

Den 11 november 2020 antogs propositionen av riksdagen. Beslutet medför ändringar i lag som fastslår att brittiska medborgare som är bosatta i Sverige före den 31 december 2020 har fortsatt rätt att bo, vistas och arbeta i Sverige. De behöver dock ansöka om så kallad uppehållsstatus. Detta gäller även familjemedlemmar till brittiska medborgare om dessa är medborgare i ett land utanför EU. Som familjemedlem räknas make, maka, registrerad partner, sambo och ogifta barn under 21 år. Brittiska medborgare som anländer till Sverige efter den 1 januari 2021 kommer enligt nuvarande bestämmelser att hanteras som tredjelandsmedborgare, det vill säga som medborgare i ett land utanför EU. Särskilda regler gäller för gränsarbetare. De nya reglerna träder i kraft den 1 december 2020. 


Uppehållsstatus och ansökningsförfarande 

Migrationsverket har presenterat riktlinjer för hur ansökningsförfarandet kommer att gå till för de brittiska medborgare som idag är bosatta i Sverige och deras familjemedlemmar.

En ansökan om uppehållsstatus måste göras för att behålla rätten att vistas i Sverige. Ansökan om uppehållsstatus ska göras till Migrationsverket. Ansökningsperioden för att ansöka om uppehållsstatus börjar den 1 december 2020 och pågår till den 30 september 2021. Ansökan kan lämnas in av den berörda individen eller dennes ombud. Ansökan kan göras på Migrationsverkets hemsida eller på blankett och ansökningsformulären kommer att göras tillgängliga när ansökan öppnar, det vill säga den 1 december 2020 då reglerna träder i kraft. Ingen avgift kommer att tas ut.

Den som inte i tid har ansökt om uppehållsstatus eller som har fått avslag på en sådan ansökan, kommer inte att kunna få uppehållsstatus och förlorar därmed sin rätt att vistas i Sverige. Uppehållsstatus är alltså en förutsättning för laglig vistelse i Sverige.

För att beviljas uppehållsstatus behöver den som lämnar in ansökan:

  • Vara brittisk medborgare eller familjemedlem till en brittisk medborgare
  • Ha vistats i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut
  • Fortsätta bo kvar i Sverige efter övergångsperiodens slut och även fortsättningsvis uppfylla villkoren för uppehållsrätt såsom arbetstagare, egen företagare, student, person med tillräckliga medel eller som familjemedlem till en person som uppfyller dessa villkor

Även personer som före den 31 december 2020 har permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort behöver ansöka om uppehållsstatus innan ansökningsperioden går ut. Dessa individer behåller dock sin permanenta uppehållsrätt så länge villkoren är uppfyllda, men statusen skiftar med ansökan till den nya uppehållsstatusen.

Tillsammans med ansökan lämnas underlag som bekräftar uppehållsrätten samt dokument som styrker familjerelationerna in. För individer som har permanent uppehållsrätt eller innehar ett permanent uppehållskort krävs dock endast en kopia av individens ID-handling.

Vid beviljad uppehållsstatus behöver individen lämna biometri för att erhålla bevis på statusen likt bestämmelserna för uppehållstillståndskort. 


Deloittes kommentar  

Storbritanniens beslut att lämna EU har skapat osäkerhet för både företag och anställda under en lång period. Deloitte välkomnar därför riksdagens beslut som klargör hur regelverket för brittiska medborgare bosatta i Sverige kommer att se ut efter övergångsperiodens slut. Beslutet ligger i linje med de förslag som tidigare presenterats och som i sin tur även ligger väl i linje med EU:s och Storbritanniens gemensamma vilja att medborgare med befintlig rätt ska påverkas så lite som möjligt av de nya bestämmelserna.

De riktlinjer för det praktiska förfarandet som nu presenterats av Migrationsverket bringar ytterligare klarhet i hur brittiska medborgare, deras familjemedlemmar och i förlängningen även deras berörda arbetsgivare, ska agera för att säkerställa rätten att fortsätta vistas och arbeta i Sverige. Det är nu dags att företag går igenom sin mobila personalstyrka för att tillse att samtliga brittiska medborgare som vistas i Sverige med stöd av uppehållsrätten byter till uppehållsstatus.

Brittiska medborgare som flyttar till Sverige efter den 31 december 2020 kommer enligt nu tillgänglig information att omfattas av samma regler som idag gäller för tredjelandsmedborgare. De kommer därmed att behöva ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd innan inresa till Sverige för arbete. Brittiska medborgare är dock fortsatt viseringsfria och behöver endast pass eller nationellt ID-kort för att resa in till Sverige som turister. 

Deloittes kommentar

Deloitte har i samband med att propositionen överlämnades tidigare i år gjort en djupare analys och genomgång av vad den nu kommande lagändringen innebär för utländska arbetsgivare och anställda som tillfälligt utför arbete i en verksamhet i Sverige. Du kan läsa artikeln här. 

I den Deloitte-producerade Mobilitypodden, S02E09, görs även en djupdykning i hur de nya reglerna kan påverka tjänsteresenärer och vilka utmaningar de kan medföra för internationella bolag. Podcasten finns även tillgänglig i de flesta podcastappar. Lyssna på den här.

Slutligen bjuder Deloitte även in till ett webbinarium på temat ”Providing services in Sweden – added taxation as of January 1” med anledning av det nu antagna förslaget. Webbinariet hålls den 17 november. Läs mer och anmäl dig.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg  
Partner
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04 
 

Martina Ogenhammar Conti  
Head of Immigration
mogenhammar@deloitte.se
+46 70 080 21 60 

Annelie Rasmussen  
Consultant 
anrasmussen@deloitte.se 
+46 70 080 43 56 

 
Hade du nytta av den här informationen?