Artikel

CRS (Common Reporting Standard)

Tax News FSI februari 2016

Common Reporting Standard (CRS) är en standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som har utvecklats av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Publicerat 2016-02-09

Common Reporting Standard (CRS) är en standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som har utvecklats av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Sverige är en av flera stater som anslutit sig till ett multilateralt avtal om att genomföra CRS i nationell lagstiftning och att genomföra ett utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Den 1 januari 2016 implementerades CRS i svensk lag. Implementeringen av CRS i svensk lag innebär en skyldighet för svenska finansiella institut att identifiera finansiella konton som tillhör fysiska personer och enheter med hemvist i andra stater och rapportera dessa konton till Skatteverket. Med enhet avses en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion, såsom ett bolag, en delägarbeskattad juridisk person, en trust eller en stiftelse.

CRS bygger på FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). På grund av likheterna mellan CRS och FATCA har lagstiftaren vid implementeringen av CRS utgått ifrån de lagar som införlivades när FATCA implementerades. Det innebär att CRS-lagstiftningen och FATCA-lagstiftningen är uppbyggd på samma sätt och att bestämmelserna i CRS-lagstiftningen påminner mycket om bestämmelserna i FATCA-lagstiftningen. Det finns dock skillnader mellan FATCA-lagstiftningen och CRS-lagstiftningen. Exempelvis är definitionen av rapporteringspliktiga finansiella institut vidare i CRS än i FATCA och det finns en beloppsgräns för vilka konton som måste granskas och rapporteras i FATCA vilket saknas i CRS. Ytterligare en skillnad mellan FATCA och CRS är att FATCA ålägger finansiella institut att rapportera finansiella konton som tillhör amerikanska medborgare och enheter medan CRS ålägger finansiella institut att lämna kontrolluppgifter för alla finansiella konton som tillhör fysiska personer och enheter med hemvist i en annan stat än Sverige. Därmed innebär CRS en utökad rapporteringsplikt för finansiella institut. Det bör noteras att det finns fler skillnader än de som har nämnts här.

Vid implementeringen av CRS i svensk lag har även vissa förändringar i den lagstiftning som berör FATCA skett. En av de viktigaste förändringarna är tidpunkten för när kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket. Tidigare gällde att kontrolluppgifter ska lämnas den 31 januari närmast följande kalenderår efter det kalenderår som uppgifterna avser. Efter ändringen gäller att kontrolluppgifter ska lämnas den 15 maj närmast följande kalenderår efter det kalenderår som uppgifterna avser.

Vi har sammanställt en förteckning över de datum som du behöver ha kunskap om i det fall du berörs av CRS. Notera att listan inte är uttömmande och att datumen kan komma att förändras.  

Viktiga datum 2016 och 2017

 

1 januari 2016

CRS implementeras i svensk lag

1 januari 2016

Granskningen av nya konton ska påbörjas

31 december 2016

Finansiella institut som före den 1 november 2016 blivit rapporteringsskyldigt måste ha gjort en anmälan till Skatteverket om att det uppfyller kriterierna för att vara rapporteringspliktigt finansiellt institut. Ett finansiellt institut som blir rapporteringsskyldigt efter den 1 november 2016 har två månader från det att det blev rapporteringsskyldigt att göra en anmälan till Skatteverket.

31 december 2016

Granskning av befintliga finansiella högvärdekonton som innehas av fysiska personer måste ha genomförts. Högvärdekonton är konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till mer än 1 000 000 US-dollar.

15 maj 2017

Kontrolluppgifter avseende beskattningsåret 2016 ska lämnats till Skatteverket. Följande kontrolluppgifter ska lämnas för beskattningsåret 2016:

• Kontrolluppgifter avseende befintliga högvärdekonton som innehas av fysiska personer.

• Kontrolluppgifter avseende nya finansiella konton som innehas av fysiska personer. 

• Kontrolluppgifter avseende nya finansiella konton som innehas av enheter. 

Det finansiella institutet som lämnar kontrolluppgift ska även informera den som uppgifterna avser om de uppgifter som har lämnats.

September 2017

Ett första utbyte av kontrolluppgifter mellan behöriga myndigheter
  

31 december 2017 Granskning av befintliga finansiella lågvärdekonton som innehas av fysiska personer ska vara genomförd. Lågvärdekonton definieras som konton vars sammanlagda värde eller saldo uppgår till 1 000 000 US-dollar eller mindre.
 

    
Granskning av befintliga finansiella konton som innehas av enheter ska ha genomförts. Enhet definieras som en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion, såsom ett bolag, en delägarbeskattad juridisk person, en trust eller en stiftelse.

Hade du nytta av den här informationen?