Artikel

Domar om avdrag för ingående moms i investmentbolag/PE-hus

Kammarrätten har i ett antal domar¹ prövat frågan om avdragsrätt för ingående moms för investmentbolag/PE-hus som bildar så kallade fondstrukturer. I samtliga mål har bolagens avdragna ingående moms begränsats.

I huvuddrag handlar målen om bolag som investerar kapital genom dotter- eller intressebolag. Bakgrunden i målen skiljer sig något från varandra till exempel huruvida tjänster tillhandhållits till de ägda bolagen och om tjänster i övrigt tillhandahållits. I samtliga fall har dock domstolen haft att ta ställning till hur fördelningen av den ingående momsen ska göras mellan den momspliktiga verksamheten och verksamhet som inte medför rätt till avdrag. 

Kammarrätten anser att de principer för fördelning som Skatteverket har använt får godtas samt att bolagen i de aktuella målen inte har kunnat visa en annan fördelningsgrund som är lämpligare eller att Skatteverkets metod för beräkning lett till ett för lågt avdrag. I ett av målen har Skatteverket angivit att den avdragsgilla ingående momsen inte kan bestämmas genom en årlig fördelningsnyckel och istället gjort en uppskattning av diverse omständigheter, medan i ett av målen så beräknade Skatteverket avdragsrätten baserat på en nyckel som utgick från relationen mellan momspliktig försäljning delat med kostnader. Kammarrätten har i samtliga mål således gått på Skatteverkets linje avseende beräkning av avdrag för ingående moms och de skattetillägg som påförts har enbart undanröjts i ett av målen. 

Deloittes kommentar

Vår rekommendation är att alla bolag som bedriver liknande verksamhet ser över hur man hanterar sin rätt till avdrag för ingående moms. Det är viktigt att vara proaktiv och analysera verksamheten i ljuset av ovannämnda domar. Det är dessutom av vikt att dokumentera den princip som används för fördelning av den avdragsgilla ingående momsen. 

¹ Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5192—5193-13 och mål nr 9378--9380-11 samt Kammarrätten i Stockholm, mål nr 311--316-13
 
Hade du nytta av den här informationen?