Artikel

EU-domstolen om förvaltning av danska pensionskassor

EU-domstolen har i mål C-464-12, ATP PensionService A/S, slagit fast att de danska tjänstepensionskassorna utgör sådana särskilda investeringsfonder vars förvaltning undantas från moms. Förutom tjänstepensionskassornas status som särskilda investeringsfonder hade domstolen också att bedöma vad som avses med förvaltning av dessa samt vad som utgör transaktioner avseende betalning och överföringar.

Det danska pensionssystemet är uppbyggt på samma sätt som vårt svenska system, det vill säga att det dels består av allmän pension vilken är skattefinansierad, dels tjänstepension och privat pension vilka finansieras av arbetsgivaren samt pensionstagaren själv. I det aktuella målet hade ett det danska bolaget ATP PensionService A/S (ATP) tillhandahållit tjänster till en dansk tjänstepensionskassa vilken administrerade kollektivavtalad tjänstepension för cirka 640 000 danskar, anställda i både privat och offentlig sektor. 

ATP:s tjänster bestod i huvudsak av, förutom rådgivning och systemunderhåll, att upprätta individuella konton för pensionstagarna i den aktuella tjänstepensionskassan samt tjänster avseende in- och utbetalning av pensionsmedel från dessa konton. ATP, i motsats till danska skattemyndigheten, menade att tjänsterna skulle undantas från moms då de avsåg förvaltning av särskilda investeringsfonder, alternativt att vissa av tjänsterna skulle undantas då de utgjorde transaktioner rörande betalningar eller överföringar. 

De tolkningsfrågor som ställdes inför EU-domstolens var således huruvida den danska tjänstepensionskassan var en särskild investeringsfond, huruvida begreppet förvaltning av särskilda investeringsfonder omfattar de tjänster som ATP tillhandahållit samt om en del av dessa tjänster istället kunde klassificeras såsom undantagna transaktioner rörande betalningar eller överföringar.

EU-domstolens bedömning

EU-domstolen konstaterade att det avgörande kriteriet för att en särskild investeringsfond ska vara för handen är att flera individers tillgångar samlas vilket gör det möjligt att sprida kollektivets risk på olika värdepapper. EU-domstolen ansåg att sådana förutsättningar var för handen i aktuellt fall då den danska tjänstepensionskassan de facto finansierats av de personer som ska få pensionen utbetald, de gemensamma tillgångarna investerats utifrån en princip om riskspridning samt att pensionskunderna bar risken för denna investering. Tjänstepensionskassan var således en särskild investeringsfond enligt EU-domstolens mening och det saknade enligt domstolen betydelse att avgifterna betalats av arbetsgivaren, att deras storlek berodde på kollektivavtal, att pensionens utbetalningssätt kunde variera, att avgifterna gav rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen samt att det var möjligt att komplettera pensionen med ett underordnat försäkringsinslag. 

EU-domstolen slog vidare fast att ATP:s tillhandahållanden avseende upprättande och administration av individuella konton, förutom själva portföljförvaltningen var av avgörande betydelse för tjänstepensionskassans funktion och att dessa därmed utgjorde momsfri förvaltning av en särskild investeringsfond. Därutöver konstaterade man att övriga tjänster ATP tillhandahållit huvudsakligen avsåg bokförings- och kontoupplysningstjänster vilka även de utgör förvaltning enligt uppräkningen i bilaga II till fonddirektivet. Slutligen konstaterade EU-domstolen att ATP:s tjänst rörande inbetalningar av pensionsavgifter till en pensionskassa kvalificerade såsom momsfria transaktioner avseende betalningar och överföringar. 

Deloittes kommentar

Som framgår ovan behandlar målet en rad intressanta tolkningsfrågor. Domslutet är positivt och kan öppna vissa möjligheter för omklassificering av tjänster som tidigare ansetts momspliktiga. Vi rekommenderar därför att domen analyseras av bolag med närliggande verksamhet och vi finns givetvis tillgängliga för att hjälpa er med att tolka domslutets eventuella påverkan på er faktiska verksamhet. 

 

Hade du nytta av den här informationen?