Artikel

FATCA-lagstiftningen trädde ikraft den 1 april 2015

Tax News FSI Q1 2015

Foreign Account Tax Compliance Act, förkortad FATCA, är en amerikansk lagstiftning som antogs i USA i mars 2010. Syftet med lagstiftningen är att IRS ska få tillgång till amerikanska personers kapitaltillgångar och kapitalinkomster som förvaltas av eller betalas till icke-amerikanska finansiella institut. Ny svensk lagstiftning för att tillämpa FATCA i Sverige trädde i kraft den 1 april 2015.

Publicerad: 2015-04-07

Syftet med lagstiftningen är att IRS ska få tillgång till amerikanska personers kapitaltillgångar och kapitalinkomster som förvaltas av eller betalas till icke-amerikanska finansiella institut. Sådana finansiella institut ska ingå avtal med IRS om att instituten ska identifiera amerikanska kontohavare i sin kundstock och lämna information om dessa samt, i vissa fall, innehålla källskatt på betalningar med källa i USA. Finansiella institut som inte deltar i rapportering enligt FATCA riskerar att det innehålls 30 procents skatt på alla betalningar av inkomster med källa i USA till det finansiella institutet.

För att bland annat eliminera de rättsliga hinder som finns i inhemsk lagstiftning mot att icke-amerikanska finansiella institut tillämpar den amerikanska FATCA-lagstiftningen direkt har Sverige och många andra länder ingått bilateralt avtal med USA om automatiskt informationsutbyte. FATCA-avtalet mellan Sverige och USA ingicks den 8 augusti 2014 och innebär att svenska finansiella institut ska rapportera amerikanska kontohavare till Skatteverket som sedan överför denna information till IRS. För att FATCA-avtalet ska få tillämpning har Sveriges åtaganden implementerats genom ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 2015. Lagstiftningen består bland annat i en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet samt ändringar i Skatteförfarandelagen som innebär kontrolluppgiftsskyldighet avseende amerikanska kontohavare.

Även om svenska finansiella institut ska rapportera till Skatteverket ska de ändå registrera sig hos IRS. De får därigenom ett globalt identifieringsnummer, GIIN (Global Intermediary Identification Number) som kan användas för att visa att de följer FATCA-regelverket.

Kontrolluppgift för amerikanska kontohavare ska lämnas första gången senast den 31 juli 2015 avseende år 2014.

Hade du nytta av den här informationen?