Artikel

Fastighetsägare får rätt att momsbelägga hyra till kommun för gemensamma utrymmen i ett gruppboende.

Kammarrätten i Jönköping har gjort bedömningen att gemensamma utrymmen i vård- eller omsorgsboenden inte utgör stadigvarande bostad och att uthyrning i denna del därför kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms. Domen avviker från tidigare praxis.

Publicerat 2015-03-17

Linköpings kommun gav ett fastighetsbolag i uppdrag att uppföra en byggnad som skulle hyras ut till kommunen för att användas som gruppboende i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Byggnaden skulle bestå av de enskilda vårdtagarnas boenderum, gemensamma utrymmen såsom kök, allrum och TV-rum som skulle användas av både vårdtagarna och personalen samt ytor som endast skulle användas av personalen. Fastighetsbolaget ville momsbelägga uthyrningen av de gemensamma ytorna och personalutrymmena till kommunen och ansökte därför om så kallad frivillig skattskyldighet under uppförandeskede. De enskilda vårdtagarnas boenderum exkluderades däremot från ansökan. Skatteverket medgav frivillig skattskyldighet för personalutrymmena men nekade bolaget skattskyldighet för de gemensamma ytorna med motiveringen att ytorna utgjorde en del av vårdtagarnas stadigvarande bostad.

Kammarrätten i Jönköping gjorde i domen ett avsteg från tidigare praxis och ansåg att fastighetsbolaget hade rätt till frivillig skattskyldighet även för de gemensamma utrymmena. Kammarrätten menade att dessa var klart avskilda från vårdtagarnas boenderum. Av hyreskontraktet mellan kommunen och vårdtagaren framgick vidare att kontraktet endast omfattade vårdtagarens boenderum. De gemensamma utrymmena hade sådana funktioner som liknar ett vanligt hem men det hade även boenderummen. Vidare hade vårdtagarna ingen möjlighet att påverka vilka som vistades i de gemensamma utrymmena. Kammarrätten kom därför fram till att de gemensamma utrymmena inte var inrättade för stadigvarande boende och fastighetsbolaget hade således rätt till frivillig skattskyldighet under uppförandeskede för gemensamma utrymmena. Att utrymmena disponerades av både vårdpersonalen och de boende utgjorde inte heller något hinder mot att uthyrningen skulle kunna omfattas av frivillig skattskyldighet.

 

Deloittes kommentar

Denna dom avviker från tidigare praxis där endast vård- och personallokaler, men inte gemensamma utrymmen, har kunnat momsbeläggas. Domen öppnar för att fastighetsbolag i större utsträckning har möjlighet att bli frivilligt skattskyldiga för uthyrning av gemensamma ytor i gruppboenden till kommuner. Fastighetsbolagen får därmed större möjligheter till avdrag för ingående moms på kostnader i samband med uthyrningen. Skatteverket har dock meddelat att de avser att överklaga domen.

Hade du nytta av den här informationen?