Artikel

Förhandling i EU-domstolen angående mål om omsättning mellan huvudkontor och filial

Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om att Förvaltningsrätten i Stockholm har ställt frågor till EU-domstolen rörande tolkningen av EU:s momsdirektiv avseende tillhandahållanden mellan huvudkontor och filial där filialen är medlem i en momsgrupp, Skandia America Corporation, C-7/13. Den 12 mars hölls muntlig förhandling i målet och generaladvokaten kommer att lämna sitt förslag till avgörande den 8 maj 2014. Den slutliga domen från EU-domstolen kommer sedan troligen under hösten.

Vi var på plats i EU-domstolen och från förhandlingen kan det noteras att domstolen inför denna hade ställt en fråga som parterna hade att besvara. Frågan avsåg huruvida en filial till ett företag i tredje land, dvs. utanför EU, kan anses som en person i enlighet med artikel 11 i momsdirektivet. Artikeln är den reglering som finns i momsdirektivet kring momsgrupper. Både Skandia och Skatteverket ansåg att en sådan filial kunde ses som en person i den meningen. Detta innebär att en sådan filial som är etablerad i Sverige kan ingå i en svensk momsgrupp. Av intresse är även att generaladvokaten under förhandlingen riktade en fråga till Skandia och Skatteverket om vad den rättsliga konsekvensen skulle bli om domstolen kom fram till att beslutet från Skatteverket avseende den aktuella momsgruppen skulle vara ogiltig då filialen har fått ingå. Skandia besvarade genom att hänvisa till regleringen om positiva förvaltningsbeslut samt att ett sådant svar därmed inte skulle ge den lokala domstolen ett användbart svar. Skatteverket svarade att verket generellt kan ompröva sina beslut men utan att kommentera den aktuella processen samt att ett sådant svar från EU-domstolen skulle innebära att nuvarande regler i Sverige behöver justeras. 

Förutom parterna, det vill säga Skandia och Skatteverket, har EU-kommissionen samt Storbritannien och Tyskland yttrat sig om frågorna i målet.

Målet är av stort intresse för branschen och förhoppningen är att generaladvokatens förslag till avgörande och sedan domen kommer att ge tydlig ledning om hur denna typ av transaktioner ska hanteras i momshänseende. Vi kommer naturligtvis att fortsätta bevaka detta och hålla er informerade.

Hade du nytta av den här informationen?