Nyheter

Forskningsavdraget förstärks den 1 april

Tax Alert

Publicerad: 2020-03-31

Sedan 2014 kan arbetsgivare göra avdrag från arbetsgivaravgifter med 10 procent av avgiftsunderlaget (lön och annan avgiftspliktig ersättning) för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU). Möjligheten finns för såväl svenska som utländska företag som betalar svenska arbetsgivaravgifter. Från och med 1 april 2020 träder nya regler i kraft kring hur avdraget beräknas.

Fram till 31 mars 2020 gäller att taket för det totala avdraget för samtliga anställda inom en koncern uppgår till 230 000 kronor per månad. Från och med 1 april 2020 så höjs taket till 450 000 kronor per månad. Arbetsgivare som inte utnyttjat sin möjlighet till avdrag kan ha rätt att återkräva upp till 16 560 000 kronor.

Om flera företag som ingår i samma koncern har rätt att göra forskningsavdrag ska dessa företag behandlas som en avgiftsskyldig. Det sammanlagda avdraget för samtliga företag som ingår i koncernen får inte överstiga 919 239 kronor per månad. Detta utökade avdragsutrymme gäller ersättningar som betalas ut efter den 31 mars 2020.


Hur beräknas avdraget?

1 januari 2014 – 31 mars 2020

Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21 procent). Eftersom avgifterna för de flesta uppgår till 31,42 procent så blir alltså avdraget i de flesta fall 10 procent. Det sammanlagda värdet av avdraget för samtliga personer som arbetar med FoU hos arbetsgivaren får inte överstiga 230 000 kronor per månad vilket motsvarar 2 760 000 kronor under ett år.

 

1 april 2020 –

Det man normalt refererar till som arbetsgivaravgifter består av dels olika arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (19,80 procent) och dels en skatt som heter allmän löneavgift (11,62 procent) och som regleras i löneavgiftslagen. I tillägg till det avdrag från arbetsgivaravgifter med 10 procent av avgiftsunderlaget, som gällt sedan 2014, så ska en nedsättning av den allmänna löneavgiften nu också ske med 10 procent av motsvarande avgiftsunderlag. Liksom tidigare får inte avdraget medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21 procent). Vid beräkning av de egentliga arbetsgivaravgifterna om 19,80 procent på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med FoU ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. I praktiken ger det för 2020 ett avdrag om 9,59 procent. Sammantaget med sänkningen av den allmänna löneavgiften blir det totala avdraget 19,59 procent (2020).

Vem kvalificerar?

Lagstiftningen säger att arbetsgivare som i kommersiellt syfte bedriver FoU får göra avdrag om forskningen innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap och utvecklingen innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Avgiftstaket som nämnts ovan gäller per koncern och koncerndefinitionen återfinns i årsredovisningslagen.

Systematiskt arbete
Ett av kraven för rätt till forskningsavdrag är att arbetet med FoU sker systematiskt. Förarbetena till lagen definierar detta som att arbetet ska undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod (en plan).

Kvalificerat arbete
Att arbetet ska vara kvalificerat definieras som att arbetet ska ha reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll, det vill säga att stödet är begränsat till faktiskt och direkt arbete med forskning eller utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner är således uteslutna.


Hur går du tillväga?

Det finns inget ansökningsförfarande för avdraget utan rent praktiskt är det upp till arbetsgivaren att bedöma och sedan rapportera underlag och avdrag direkt i arbetsgivardeklarationen, rutorna 470 och 475.


Vad kan göras retroaktivt?

Arbetsgivare som haft rätt till avdraget utan att ha utnyttjat det kan, genom begäran av omprövning av tidigare arbetsgivardeklarationer, rätta sin tidigare rapportering och därmed återkräva pengar betalda som arbetsgivaravgifter. Begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. Det är alltså möjligt att under 2020 ompröva hela den period som avdraget funnits tillgängligt.


Deloittes kommentar

Forskningsavdraget syftar till att stärka Sveriges förutsättningar för FoU. Sverige vill vara en framstående forskningsnation och det är viktigt att de företag som forskningsavdraget är riktat mot också tar del av det så att dessa företag kan investera ännu mer i just FoU. I dagens situation där många företag kämpar med sin likviditet kan det finnas ytterligare anledning att säkerställa att man tillvaratagit alla de avdrag och möjligheter som redan står tillbuds. Svårigheten vid tillämpningen av reglerna för forskningsavdrag ligger ofta i att avgränsa kvalificerande utvecklingsarbete från icke kvalificerande utvecklingsarbete. Reglerna är alltjämt ganska nya, praxis begränsad och vår rekommendation är därför att allt arbete som bedrivs i syfte att utveckla nya tekniker eller produkter bör utvärderas för avdraget.

 

Hade du nytta av den här informationen?