Artikel

Kommissionen publicerar sin tolkning av EU-domstolens avgörande C-7/13, Skandia, inför det kommande mötet i EU:s VAT Committee

Publicerat 2015-04-10


Kommissionen anger i sin skrivelse att den önskar diskutera vissa frågor som uppkommit med anledning av EU-domstolens avgörande i mål C-7/13, Skandia, rörande momsdirektivets reglering av momsgrupper. Kommissionen menar att det är önskvärt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att nå en gemensam ståndpunkt kring de konsekvenser som domen medför. Vidare berör Kommissionen vissa frågeställningar som rör domens tillämpningsområde och ger sin tolkning av dessa. Bland annat diskuteras om

  • domen kan ha någon påverkan på andra tillhandahållanden än dem mellan huvudkontor/filial,
  • domstolens slutsats endast är tillämplig på externt förvärvade tjänster,
  • domen kan påverka kostnadsallokeringar,
  • domen är tillämplig på andra scenarion än tillhandahållanden från ett land utanför EU till ett EU-land, etc.      

Deloittes kommentar 

Kommissionens skrivelse innehåller en rad intressanta diskussioner och tolkningar av EU-domstolens avgörande i mål C-7/13, Skandia. Det ska dock noteras att det endast är kommissionens tolkning av avgörandet och inte något styrande dokument som medlemsstaterna måste förhålla sig till. Klart är dock, som Kommissionen uttrycker, att det vore högst önskvärt om medlemsstaterna kunde komma till en gemensam ståndpunkt vad gäller tolkningen av avgörandet och tillämpningen av regleringen om momsgrupper i direktivet. Vi ser redan nu att skattemyndigheten i vissa medlemsstater, bland annat Storbritannien, publicerar ställningstaganden om hur de tolkar domen. Utan ett gemensamt synsätt inom EU riskerar detta förfarande att ytterligare komplicera transaktioner mellan etableringar i olika medlemsländer. Frågan kommer enligt uppgift att tas upp på det kommande mötet i VAT Committee den 20 april.


Om ni vill diskutera EU-domstolens avgörande i Skandia-domen, och hur det kan komma att påverka er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss.

Hade du nytta av den här informationen?