Artikel

Koncernbidrag utgör inte ersättning för tjänst

Kammarrätten i Göteborg har den 25 november 2013 (mål nr 7790–7793-12) slagit fast att ett bolag, som utfört tjänster åt ett dotterbolag utan att få ersättning, inte bedrivit någon ekonomisk verksamhet. Att bolaget erhållit koncernbidrag från dotterbolaget ledde inte till någon förändrad bedömning. Därmed hade bolaget inte rätt till avdrag för ingående moms.

Ett bolag som periodvis hade gjort avdrag för ingående moms under åren 2007-2010 hade inte fakturerat eller erhållit vederlag för de tjänster det hade utfört under denna period. Då det enligt Skatteverket inte hade förekommit någon omsättning i bolaget beslutade verket att vägra bolaget avdrag för ingående moms för perioden 2007-2010. Skälet till besluten var att Skatteverket ansåg att bolaget inte hade bedrivit någon ekonomisk verksamhet och således inte var att ses som en beskattningsbar person. Bolaget påfördes även skattetillägg.

Bolaget menade att momspliktig omsättning förelåg då det hade tillhandahållit tjänster till sitt dotterbolag mot ersättning. Bolagets kostnader för att tillhandahålla dotterbolaget tjänsterna hade täckts genom att dotterbolaget lämnat koncernbidrag till bolaget. För det fall koncernbidragen inte kunde godtas som ersättning ansåg bolaget att det ändå var fråga om omsättning då det hade skett ett uttag av tjänst i och med att bolaget hade tillhandahållit tjänster för ett annat ändamål än den egna verksamheten, dvs. för dotterbolagets räkning.

Kammarrätten konstaterade till en början att bolaget inte hade redovisat någon omsättning av tjänster, inte ställt ut några fakturor och inte heller redovisat någon utgående moms under de aktuella redovisningsperioderna. Detta, menade domstolen, talade starkt för att det inte hade bedrivits någon ekonomisk verksamhet i bolaget.

Kammarrätten konstaterade därefter att koncernbidragen inte kunde anses utgöra ersättning för tjänsterna. Koncernbidrag utgår som regel i efterhand och normalt i den mån det finns utdelningsbara medel. Detta talade enligt kammarrättens mening emot att det förelegat ett direkt samband mellan de tjänster som bolaget uppgivit att det tillhandahållit dotterbolaget och de erhållna koncernbidragen. Ersättningen hade inte heller fastställts vid tidpunkten för respektive tillhandahållande. Avseende bolagets andrahandsyrkande uttalade domstolen att uttagsbeskattning endast kan komma ifråga för den som bedriver en ekonomisk verksamhet. Eftersom kammarrätten funnit att bolaget inte bedrivit någon ekonomisk verksamhet, kunde uttagsbeskattning inte utgöra grund för avdragsrätt för bolagets ingående moms. Mot bakgrund av detta avslog kammarrätten bolagets överklagande.

Kammarrättens dom är intressant såtillvida att den visar på vikten av att fakturera ut även tjänster som tillhandahålls inom en koncern. 

Deloittes kommentar

Kammarrättens dom är intressant såtillvida att den visar på vikten av att fakturera ut även tjänster som tillhandahålls inom en koncern. Även om det i de allra flesta fall inte finns någon uttalad tidpunkt för när fakturering av tjänster ska ske bör rekommendationen vara att det görs åtminstone kvartalsvis. Detta för att undvika att Skatteverket ifrågasätter rätten att göra avdrag för ingående moms som i fallet ovan.

Hade du nytta av den här informationen?