Nyheter

Krispaket för svenska småföretag med anledning av Covid-19

Tax Alert

Publicerad: 2020-03-26

Den 16 mars presenterade regeringen ett första krispaket med anledning av Covid-19 vilket bland annat omfattar ett nytt system med så kallad korttidspermittering och likviditetstöd via skattekontot. Den 25 mars presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna och riktar sig denna gång till framförallt små och medelstora svenska företag. Här sammanfattar vi de ytterligare åtgärder som regeringen nu vidtagit.

Statlig lånegaranti på nya lån

Regeringen föreslår en statlig lånegaranti, vilket innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som drabbats av ekonomiska konsekvenser på grund av det nya coronaviruset, men som i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till banker som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Den föreslagna lånegarantin riktar sig främst till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagets storlek för att kunna ta del av denna garanti. Varje företag föreslås kunna få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras, och bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Eftersom staten, vid infriande av kreditgarantin, kommer att få ett försämrat budgetsaldo och finansiellt sparande är avsikten att garantiavgiften ska förbättra statens finanser något.

Eftersom lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt, kommer regeringen att fatta beslut om förslaget den 26 mars, och behandlingen i riksdagen kommer att ske skyndsamt.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars–30 juni så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21 procent) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda per företag och på den del av månadslönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. På motsvarande sätt ges en lättnad till enskilda näringsidkare genom en nedsättning av egenavgifterna.
 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader för företag i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att staten ska bära 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Detta i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april–30 juni.
 

Tillfällig ändring av reglerna om periodiseringsfonder

Regeringen föreslår att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som betalats under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
 

Utvidgning av det tidigare förslaget om anstånd med inbetalning av moms

Det tidigare presenterade förslaget om möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar kommer att utvidgas på så sätt att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren 2020.

Företag får ligga vilande längre än fem år

Slutligen föreslår regeringen att företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.
 

Deloittes kommentar

Förslaget som presenterades den 25 mars var det andra krispaketet som tagits fram av regeringen för att mildra de ekonomiska svårigheter många företag upplever på grund av coronaviruset men troligen inte det sista. Läget är mycket osäkert och det är svårt att uttala sig om huruvida åtgärderna är tillräckliga för att stävja de ekonomiska konsekvenserna för svenska företagare och arbetstagare.

Förslagen som presenterats av regeringen innebär i sin helhet många möjligheter för krisande bolag att snabbt stärka sin likviditet. Hör gärna av dig till din lokala konsult eller någon av nedan kontaktpersoner om du har funderingar kring hur regeringens krispaket påverkar dig och ditt företag. 

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

I en global krissituation som denna, bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors hälsa och minimera riskspridning kring COVID-19. Först när detta beaktats kommer andra frågor in i bilden.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04

Mari Kroksgård
mkroksgaard@deloitte.se
+46 76 836 55 75

Henrik Karlsson
hkarlsson@deloitte.se
+46 76 827 73 93

Per Elmby
pelmby@deloitte.se
+46 70 080 44 16

Hade du nytta av den här informationen?