Nyheter

Portugal inför skatt på utländska pensioner

Tax Alert

Publicerad: 2020-02-07

Portugals parlament har den 6 februari godkänt ett förslag om ändringar i reglerna för personer med den särskilda skattestatusen Non-Habitual Residence (”NHR”). Förändringarna, som av allt att döma införs från och med 1 mars 2020, innebär att en platt skatt om 10 % kommer att tas ut på svenska tjänstepensioner, som tidigare varit skattefria.

Som nämnts i Deloittes tidigare Tax Alert undertecknade Sverige och Portugal ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan länderna (härefter benämnt ”protokollet”). Protokollet syftar bland annat till att förhindra att svenska tjänstepensioner tas ut skattefritt i Portugal under NHR-reglerna, samtidigt som de undantas från svensk beskattning med stöd av skatteavtalet i dess nuvarande lydelse. Protokollet skulle alltså ge Sverige rätt att beskatta tjänstepension som utbetalas till personer med skatteavtalshemvist i Portugal.

Vid tidpunkten för protokollets undertecknande var det okänt huruvida Portugal avsåg att ändra NHR-reglerna och införa en intern beskattning av utländska tjänstepensioner. Ett införande av portugisisk skatt på utländska tjänstepensioner skulle enligt protokollet innebära att Sveriges rätt att ta ut skatt på tjänstepension som utbetalas till person med skatteavtalshemvist i Portugal inträder först den 1 januari 2023.

Portugals nya statsbudget godkändes av parlamentet igår och innefattar bland annat förändringar i NHR-reglerna. Med avseende på tjänstepensioner är den viktigaste förändringen att en platt skatt om 10 procent införs på utländska, det vill säga icke portugisiska, pensioner. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 mars 2020. Datumet kan först bekräftas efter att presidenten formellt ratificerat statsbudgeten och den publicerats men klart är att den nya skatten kommer att träffa individer som upptar NHR-status efter att lagen träder i kraft. Individer som redan idag har NHR-status eller upptar sådan innan den nya lagen träder ikraft har möjlighet att välja en fortsatt tillämpning av nuvarande NHR-regler. Yrkande om detta ska göras i den portugisiska inkomstdeklarationen för 2020.


Deloittes kommentar

Protokollet från 2019 har ännu inte ratificerats av Portugal vilket innebär att svenska tjänstepensioner alltjämt är skattefria i Portugal för personer med NHR-status. Beaktat de nya portugisiska reglerna om 10 procent skatt på utländska tjänstepensioner kommer, om Portugal ratificerar protokollet, svensk skatt att kunna tas ut först 1 januari 2023. Den svenska skatten tas ut i form av SINK-skatt (25 procent) för begränsat skattskyldiga, alternativt progressiv skatt för obegränsat skattskyldiga, och den portugisiska skatten kan avräknas mot den svenska skatten på samma inkomst.

Så länge Portugal inte ratificerar protokollet kommer den sammanlagda beskattningen för personer med skatteavtalshemvist i Portugal att uppgå till 10 procent framöver. Personer som har NHR-status sedan tidigare har möjlighet att fortsatt tillämpa nuvarande NHR-regler och därmed ta ut pension skattefritt, så länge protokollet inte ratificeras av Portugal.

Det har spekulerats i att Portugal skulle komma att införa en låg skatt för de med NHR-status men det har varit oklart om den skulle komma att träffa alla inkomster som idag undantas eller endast pension och det står nu alltså klart att den nya skatten endast träffar pensionsinkomst.

Det kan å ena sidan ifrågasättas huruvida protokollet nu kommer att ratificeras över huvud taget, eftersom det huvudsakliga syftet med protokollet anses ha varit att förhindra att svenska tjänstepensioner inte beskattas alls, vilket nu inte blir fallet eftersom Portugal inför en skatt om 10 procent. Å andra sidan skulle individer med NHR-status sedan tidigare kunna välja att inte tillämpa de nya portugisiska reglerna, vilket skulle innebär att skattefrihet fortsatt skulle gälla för dessa individer så länge protokollet inte ratificeras. Det finns i nuläget ingen information offentliggjord om att protokollet ska tas upp för ratificering i Portugal.

Hade du nytta av den här informationen?