Nyheter

Förslag på justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto

Tax Alert

Publicerad: 2020-03-27

Finansdepartementet skickade den 25 mars 2020 en promemoria med förslag på justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Bakgrunden till promemorian

Som Deloitte tidigare informerat om trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft den 1 januari 2019. De nya reglerna innehåller bland annat en generell begränsning av avdrag för negativa räntenetton i form av en EBITDA-regel (avdrag medges med upp till 30 procent av skattemässigt EBITDA). Reglerna innehåller även en förenklingsregel och en möjlighet att kvitta positiva räntenetton i ett företag mot negativa räntenetton i ett annat företag i intressegemenskapen. I anledning av den nya avdragsbegränsningsregeln genomfördes även en ändring av den s.k. koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 och 19 §§ IL.

En direkt effekt av 2019 års regler är att det kan uppstå negativa skattekonsekvenser för företag som inte kan få fullt avdrag för sitt negativa räntenetto om företaget samtidigt har koncernbidragsspärrade underskott från tidigare år. Bakgrunden till att dessa negativa effekter kan uppstå är den särskilda turordningen mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren. Med anledning av denna turordning kan ett företag inte utnyttja sitt koncernbidragsspärrade underskott mot den ej avdragsgilla delen av ett negativt räntenetto och tvingas därmed betala skatt trots att det har underskott från tidigare år.

Regeringen har sett över regelverket och föreslår nu nya regler för att justera denna problematik.
 

Promemorians innehåll

Enligt regeringens förslag möjliggörs ett företag att nyttja ej avdragsgilla räntenetton mot koncernbidragsspärrade underskott. Detta möjliggörs genom att införa regler om utökade avdrag för koncernbidragsspärrade underskott. Som en konsekvens av reglerna föreslås även i vissa fall en samtidig minskning för avdrag för negativt räntenetto.

Regeringen beskriver turordningen mellan de befintliga och de föreslagna reglerna på följande sätt:

1.       I ett första steg beräknas avdrag för tidigare års underskott enligt 40 kap. 18 och 19 §§ IL (koncernbidragsspärren). Beräkningen görs som om företaget får dra av hela sitt negativa räntenetto.

2.      I ett andra steg beräknas avdrag för negativt räntenetto.

3.      I ett tredje steg ska de nu föreslagna reglerna tillämpas.
 

Utökat avdrag för koncernbidragsspärrat underskott

Ett utökat avdrag för koncernbidragsspärrat underskott ska medges för företag:

  • som enligt den så kallade koncernbidragsspärren helt eller delvis inte får dra av koncernbidragsspärrade underskott, och
  • som enligt avdragsbegränsningen för negativa räntenetton helt eller delvis inte får dra av ett negativt räntenetto.

I praktiken innebär det utökade avdraget att ett ytterligare avdrag medges för tidigare års underskott med ett belopp som motsvarar det ej avdragsgilla räntenettot. Ett företag slipper därmed hamna i en situation där företaget inte kan utnyttja sitt koncernbidragsspärrade underskott mot ej avdragsgilla negativa räntenetton och därmed tvingas betala skatt trots att det finns underskott.

Samtidig justering för avdrag för negativt räntenetto

Vid sidan om ett utökat avdrag för koncernbidragsspärrat underskott, föreslås i vissa fall även en samtidig justering för avdrag för negativt räntenetto. Detta gäller om det utökade avdraget för koncernbidragsspärrade underskott hade lett till ett minskat avdragsunderlag för negativt räntenetto (och i sin tur ett lägre avdrag för negativt räntenetto) om detta avdrag hade beaktats i EBITDA beräkningen. Efter en genomgång av när detta skulle uppstå föreslår regeringen att en minskning av ett negativt räntenetto ska göras för företag:

  • som ska göra ett utökat avdrag för koncernbidragsspärrat underskott,
  • som enligt EBITDA-regeln endast delvis får dra av ett negativt räntenetto, och
  • som tar emot koncernbidrag från ett företag gentemot vilket en koncernbidragsspärr föreligger.

Den samtidiga justeringen aktualiseras således enbart om ett företag tar emot ett koncernbidrag från ett annat företag gentemot vilket en spärr gäller. Enligt förslaget ska avdraget för negativt räntenetto som utgångspunkt minska med 30 procent av det utökade underskottsavdraget. Det innebär att om det utökade underskottsavdraget uppgår till 100, ska avdraget för negativt räntenetto som  tgångspunkt minska med 30. På så sätt minskas avdraget för negativt räntenetto i samma utsträckning som det utökade underskottsavdraget skulle ha minskat avdragsutrymmet om underskottsavdraget hade beaktats i EBITDA-beräkningen. I praktiken, och med anledning av vissa undantag till denna regel, kommer ett företag behöver upprätta en alternativ EBITDA-beräkning med hänsyn till det utökade underskottsavdraget för att bedöma i vilken utsträckning avdragsutrymmet skulle minskat.

I och med att förenklingsregeln inte kräver att det räknas fram ett avdragsunderlag gäller denna del av förslaget endast företag som tillämpar EBITDA-regeln.

Deloittes kommentar 

I praktiken innebär regeringens förslag att företag med ej avdragsgilla negativa räntenetton kan nyttja dessa ej avdragsgilla räntor mot tidigare års koncernbidragsspärrade underskott, vilket inte är möjligt enligt befintliga regler. Om ett företag samtidigt mottar koncernbidrag från ett företag gentemot vilket en koncernbidragsspärr gäller ska avdraget för negativt räntenetto samtidigt minskas. Vi på Deloitte ser detta som en klart positiv utveckling och anser att utfallet av de nya reglerna förefaller logiskt. De föreslagna reglerna, i synnerhet reglerna om minskat avdrag för negativt räntenetto, är dock väldigt tekniska och det kommer därmed att krävas en detaljerad analys i varje enskilt fall för att fastställa effekterna av lagförslaget.

Vi på Deloitte kommer nu att analysera förslaget i detalj och följer givetvis även utvecklingen framledes. Hör gärna av er för vidare diskussion!

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan
Hade du nytta av den här informationen?