Hot topics in global tax

Artikel

Reducerad momssats för programledartjänster

Publicerad: 2020-06-22

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 5 juni 2020, meddelat att programledartjänster kan omfattas av reducerad momssats i situationer då det som huvudsakligen efterfrågas är rätten att förvärva programledarens upphovsrättsliga material.

Bakgrund

En programledare i radioprogrammet ”Morgonpasset” hade ingått avtal med Sverige Radio avseende ett uppdrag som innebar att programledaren skulle skriva och framföra inslag av eget material i radioprogrammet. Inslagen utformades i samråd med programmets producent och varje inslag tog tre till sex minuter att framföra. Varje program sändes i tre och en halv timme och enligt avtalet skulle programledaren framföra tre inslag av sitt eget material under sändningen.

Genom avtalet mellan programledaren och Sveriges Radio, förvärvade den senare mot en viss ersättning all upphovsrätt till programledarens prestationer inom ramen för avtalet och därmed även en exklusiv rätt att göra prestationerna tillgängliga för allmänheten. Utöver att framföra dessa inslag, skulle programledaren under övrig programtid ha samtal och diskussioner med övriga programledare, vilket ibland hade sin utgångspunkt i de förberedda inslagen. Övrig programtid bestod av musik som inte valts ut av programledaren. Utöver programtiden skulle programledaren även delta i ett antal planeringsdagar.

HFD:s dom

I det aktuella fallet ansåg HFD att programledarens inslag i programmet ger uttryck för ett intellektuellt skapande som får anses ha verkshöjd. Även programledarens inlägg i diskussioner och samtal under programmet ansågs till viss del uppfylla kravet på verkshöjd. Domstolen fann även att vissa av programledarens uppgifter var av icke skapande karaktär.

HFD framför att det är den kvalitativa och inte enbart den kvantitativa betydelsen av den del som sedd för sig omfattas av reducerad momssats om 6 procent, som är av betydelse vid bedömningen från ett momsperspektiv. I det aktuella fallet ansågs den tjänst som huvudsakligen efterfrågades av Sveriges Radio vara förvärv av upphovsrätten. Det arbete som programledaren utför utöver det, som var av icke skapande karaktär, ansågs vara underordnat överlåtelsen av upphovsrätt. Programledarens tjänster omfattas därför i sin helhet av den reducerade momssatsen.

Deloittes kommentar

Skatteverket har haft en tydlig inställning och har ansett att programledartjänster inte kan omfattas av reducerad momssats, vilket de bland annat framför i sitt ställningstagande ”Skattesats för olika uppdrag i samband med film- eller tv-produktion, mervärdesskatt” (dnr. 202 38750-18/11). Enligt Skatteverkets tolkning av tidigare praxis kan överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt aldrig vara det huvudsakliga tillhandahållandet i ett uppdrag som utförs av exempelvis en programledare, kommentator eller bisittare. Det huvudsakliga tillhandahållandet anses i stället vara arbetet som programledaren utför, vilket medför att sådana tjänster ska beskattas enligt huvudregeln med 25 procent.

Med sin dom klargör HFD att det inte går att tillämpa en sådan kategorisk klassificering av den här typen av uppdrag som innehåller delar av överlåtelse eller upplåtelse till upphovsrättsligt skyddat material. I stället måste en bedömning göras av den kvalitativa betydelsen som denna upplåtelse överlåtelse har för den som förvärvar den aktuella tjänsten.

Kontakta oss gärna för mer information.  

Hade du nytta av den här informationen?