Nyheter

Regelverket om ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp skjuts upp 

Tax Alert

Publicerad: 2018-09-21

Förslaget innebär att kortare vistelser i Sverige för koncerninternt arbete inte kommer att träffas av den tidigare föreslagna uthyrningsregeln.

Bakgrund

I juni 2017 överlämnade Skatteverket en promemoria till Finansdepartementet i vilken det bland annat föreslogs att Sverige skulle frångå ett formellt synsätt av vem som är att anse som arbetsgivare i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln för att istället övergå till ett ekonomiskt synsätt. Detta skulle göras genom att införa ett undantag beträffande uthyrning av arbetskraft. Ett ekonomiskt synsätt skulle förenklat innebära att det är företaget för vilket arbetet utförs snarare än företaget som betalar ut lönen som ska vara att anse som arbetsgivare. Det ursprungliga förslaget kvarstod i stora delar och har tidigare berörts i Deloittes Tax Alert: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Skatteverket föreslår övergång till ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Förslaget har under hösten 2017 lämnats på remiss och Lagrådet har lämnat yttrande över förslaget i juni 2018.

Regeringen kompletterade i augusti 2018 förslaget med att vissa koncerninterna situationer inte skulle omfattas av den nya regeln. Skälet till kompletteringen var att det under beredningen framkommit att den föreslagna uthyrningsregeln skulle kunna träffa vissa koncerninterna situationer på ett sätt som inte varit avsett. Regeringen föreslog därför att kortare arbetsperioder om högst fem dagar i följd, och sammanlagt högst 30 dagar under ett kalenderår, inte skulle omfattas av uthyrningsregeln. Kompletteringen berördes i Deloittes Tax Alert: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Regeringen föreslår undantagsregel för koncerninternt arbete.

Med koncerninternt arbete avsågs arbete som utförs av en arbetstagare som är anställd i ett företag inom en koncern för ett annat företag inom koncernen. Förenklat definieras en koncern som en situation där ett företag (moderföretaget), bland annat äger mer än hälften av rösterna i en annan juridisk person (dotterföretaget). Med koncernföretag förstås även samtliga företag inom koncernen, därmed omfattas exempelvis även systerföretag.

Regelverket skjuts upp

Enligt information som nu har gått ut från Finansdepartement kommer regelverket inte träda i kraft den 1 januari 2019 som tidigare aviserats mot bakgrund av att beredning fortfarande pågår.

Deloittes kommentar

Då en förändring av arbetsgivarbegreppet är i linje med utvecklingen i flertalet andra länder är det troligt att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i någon form kommer att införas. Mot bakgrund av det rådande osäkra politiska läget återstår dock att se om den nya regeringen kommer att prioritera frågan redan till vårbudgeten eller om det blir en ytterligare fördröjning. Eftersom nuvarande förslag visat sig träffa situationer på ett sätt som inte varit avsett kan det inte uteslutas att ytterligare förändringar av lagreglernas utformning kommer att ske. 

Det finns således fortsatt anledning att se över vilka kategorier av anställda som kan träffas av förslaget och hur processerna ser ut internt inom företaget för att vara redo när det nya regelverket förväntas införas.

Deloitte kommer fortsatt bevaka utvecklingen kring regeringens förslag och uppdatering följer således.

Hade du nytta av den här informationen?