Nyheter

Reserestriktioner med anledning av virusutbrottet

Immigration Alert

Publicerad: 2020-03-19

Mot bakgrund av de reserestriktioner som införts på grund av Coronaviruset (COVID-19) i Sverige, EU och andra länder besvarar Deloitte de vanligast förekommande frågorna från bolag med mobil personal.

Regeringen har den 17 mars, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av Coronavirusets (COVID-19) utbrott och för att minska spridningen av COVID-19 i Europa. Förordningen börjar gälla från och med den 19 mars 2020 och kommer att gälla i 30 dagar om det ej beslutas om förlängning.

Förordningen innebär att regeringen tillfälligt stoppar alla icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES samt Schweiz. Storbritannien omfattas inte av inreseförbudet eftersom de fortfarande omfattas av EU-rätten under övergångsperioden fram till den 31 december 2020. Huvudregeln är att individer från utlandet som reser från ett land som inte ingår i EU/EES eller Schweiz kommer att nekas inresa. Undantag finns, men hur bedömningen kring dessa kommer att ske är en fråga för Polismyndigheten vid gränsen. Svenska medborgare som tillfälligt är på semester, resa eller är bosatta utomlands omfattas emellertid inte av beslutet och kommer att kunna resa tillbaka till i Sverige trots det tillfälliga inreseförbudet. Detsamma gäller tredjelandsmedborgare som är bosatta i Sverige och har en legal rätt att vistas här.

Även flera andra länder såsom Indien, USA och Iran har infört fullständiga eller begränsade reserestriktioner. De reserestriktioner som introducerats på global nivå har självklart lett till en hel del frågor för bolag med mobil personal. Nedan besvaras ett antal av de mest förekommande frågorna.
 

Frågor och svar från bolag med mobil personal
 

Jag är tredjelandsmedborgare och har erhållit ett uppehålls- och arbetsstillstånd. Kan jag resa in till Sverige för att påbörja mitt arbete?

Svar: Inreseförbudet gäller som huvudregel för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EU/EES eller Schweiz. Undantag har dock gjorts för de vars syfte med inresan är att återvända till sitt hem i Sverige och som redan har ett uppehållstillstånd i Sverige. Har du fått ett uppehålls- och arbetstillstånd för första gången kommer du som huvudregel efter den 19 mars 2020 inte kunna resa in till Sverige för att nyttja detta tillstånd. Har du emellertid redan ett uppehålls- och arbetstillstånd och befinner dig utomlands, kommer du kunna resa in till Sverige så länge tillståndet är giltigt.

Hur länge gäller inreserestrestriktionerna?

Svar: Den förordning som har antagits som reglerar inreseförbudet träder i kraft den 19 mars 2020 och upphör att gälla den 17 april 2020. Inreserestriktionerna gäller alltså till och med den 17 april 2020. Det finns dock ingenting som hindrar Sverige från att införa nya eller förlängda restriktioner efter detta datum.

Jag har ett uppehålls- och arbetstillstånd men kan inte resa in till Sverige för att påbörja mitt arbete, vad ska jag göra?

Svar: Huvudregeln är att man behöver resa in i Sverige inom fyra månader från tillståndets startdatum. Ett uppehålls- och arbetstillstånd som inte har utnyttjats inom fyra månader kommer att återkallas av Migrationsverket. Det finns dock inget som hindrar att man söker om ett nytt uppehålls- och arbetstillstånd.


Jag är bosatt i Sverige men min familj har precis erhållit tillstånd för att flytta till mig, kan de göra det?

Svar: Då denna kategori av personer inte direkt omfattas av de undantag som uppställs i förordningen blir det upp till gränspolisen att avgöra om familjemedlemmar får resa in i Sverige eller inte beroende på omständigheterna i respektive fall.


Jag har ett svenskt uppehålls- och arbetstillstånd men befinner mig just nu i utlandet och kan inte resa tillbaka. Kan det bli problem vid kommande förlängningar?

Svar: Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd efter fyra års vistelse i Sverige bedöms om samtliga villkor varit uppfyllda och om en individ har erhållit tillräckligt stark anknytning till Sverige under tidigare tillståndsperioder. En längre vistelse utanför Sverige kan ha negativ påverkan på denna bedömning. Normalt utgör acceptabla avbrott i anställning sjukskrivningar eller föräldraledighet. När det kommer till annan frånvaro kommer Migrationsverket att göra en bedömning och att man inte kunnat resa tillbaka till Sverige på grund av reserestriktioner kan beaktas.


Jag är för närvarande i Sverige och min rätt att vistas i Sverige går snart ut. Planen var att jag skulle åka hem men mitt hemland har inreserestriktioner. Vad ska jag göra?

Svar: Så länge som du har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige får du lov att vistas i Sverige som vanligt. Skulle tillståndet löpa ut är det viktigt att du innan det sker ser till att ordna din rätt att legalt vistas i Sverige. Om detta inte görs kommer din vistelse i Sverige betraktas som illegal.

För turistvistelser: Du kan inte stanna i Sverige längre än vad din visering tillåter. För det fall du inte kan åka till ditt hemland, kan du ansöka om att förlänga din vistelse i Sverige och Schengen genom ett förlängt visum. Detta gället för det fall den sammanlagda tiden blir kortare än 90 dagar från att du reste in i Schengenområdet. Blir ditt besök i Sverige och Schengen längre än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök. Som grund anges reserestriktioner till ditt hemland på grund av Coronaviruset. Du får inte arbeta i Sverige med ett turistvisum.

För arbetsvistelse: Om din tidigare och fortsatta vistelse i Sverige innefattar arbete ska du ansöka om ett förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.


Kan jag resa inom Schengen?

Svar: Schengenländerna har generellt inte begränsat möjligheter för resor inom området för EU/EES-medborgare, medborgare i Schweiz och individer med ett tillstånd som medger vistelse inom Schengen när det kommer till nödvändiga resor, dock har flera länder infört striktare gränskontroller där bedömningen av nödvändiga resor görs. Vi rekommenderar därför en försiktighet i resandet och att innan avresa se över vardera lands restriktioner. Deloitte följer utvecklingen.


Jag behöver inte ett uppehållstillståndskort (UT-kort) för att komma till Sverige i vanliga fall, ska jag skaffa detta innan jag kommer nu?

Svar: Vi rekommenderar att även viseringsfria tredjelandsmedborgare ordnar så att uppehållstillståndskortet finns tillgängligt innan resa till Sverige. Detta för att kunna styrka att man faktiskt har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige och därmed rätt att resa in till Sverige, som är ett av undantagen till inreseförbudsbestämmelserna. Notera att rätten att resa in i Sverige enligt ovan endast gäller individer som redan är bosatta i Sverige.


Bör jag komma direkt till Sverige eller gör det någon skillnad om jag mellanlandar?

Svar: Vi rekommenderar att man flyger direkt till Sverige för att undvika frågor från gränspolisen i andra länder.


Gäller inreserestriktionerna till andra länder alla personer eller är egna medborgare undantagna?

Svar: För EU gäller samma regler, det vill säga att egna medborgare eller EU/EES medborgare och Schweizare har rätt att resa hem. När det gäller reserestriktioner för andra länder behöver man se till vardera lands restriktioner då reglerna varierar. Exempelvis har Indien för närvarande fulla restriktioner som även omfattar indiska medborgare men USA låter egna medborgare återvända. Situationen varierar och Deloitte följer utvecklingen.
 

Deloittes kommentar

I en global krissituation som denna, bör givetvis alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra medarbetarnas hälsa och minimera riskspridning. De reserestriktioner som har införts på global nivå är en del i detta arbete, men får betydande konsekvenser för företag och deras anställda. Vi rekommenderar att bolag och individer om möjligt skjuter på inplanerade ej nödvändiga resor, noggrant planerar inför vistelser i andra länder genom att kontrollera gällande restriktioner och rekommendationer för detta land, samt för noggranna noteringar över vistelser i utlandet inför kommande ansökningar. Vi rekommenderar även att bolag ser över sin population för att kunna hantera eventuella förlängningar av tillstånd eller förlängningar av vistelser innan utgången av nuvarande rätten att vistas i Sverige eller andra länder. För förstagångsansökningar för uppehålls- och arbetstillstånd där möjligheten till inresa inte finns under gällande restriktioner rekommenderar vi att bolag ser över möjligheten till att senarelägga starten. För förstagångsansökningar som för närvarande är under handläggning rekommenderar Migrationsverket att ett nytt anställningserbjudande skickas in med senarelagt startdatum.

Deloitte följer utvecklingen inom migrationsområdet men även när det kommer till samtliga övriga mobilitetsrelaterade frågor. Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor. 

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

Kontakta oss

Olle Kinnman 
Partner
okinnman@deloitte.se
+46 73 397 12 30

Martina Ogenhammar Conti 
Head of Immigration
mogenhammar@deloitte.se
+46 70 080 21 60

Kaltrina Abazi 
Consultant, Immigration
kabazi@deloitte.se
+46 70 080 32 62

Växel
seimmigration@deloitte.se
+46 75 246 26 00

Hade du nytta av den här informationen?