Nyheter

Riksdagen har sagt upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

Tax Alert 

Published: 2021-06-03

Riksdagen beslutade den 2 juni att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal respektive Grekland. Avtalen upphör att gälla den 31 december 2021. Motiveringen till besluten är att motverka skatteflykt. Avseende avtalet med Portugal har även anförts att Portugal ännu inte har infört de ändrade bestämmelser som länderna kommit överens om. Deloitte har i tidigare Tax Alerts behandlat ämnet.

Vad gäller fram till 1 januari 2022?

I dagsläget finns möjlighet för privatpersoner att flytta till Portugal respektive Grekland och uppnå en skatt om 0 procent (alternativt 10 procent) respektive 7 procent på tjänstepensioner från privat sektor. Denna möjlighet baseras på nuvarande skatteavtal som Sverige ingått med de två staterna samt dessa två staternas interna skattelagstiftning.

Vad gäller efter den 1 januari 2022?

Beslutet att säga upp skatteavtalen innebär att avtalen kommer sluta tillämpas från och med beskattningsåret 2022. Utan skatteavtal så finns det inte längre något som inskränker Sveriges rätt att beskatta svenska inkomster. Det innebär att på tjänsteinkomst och pension med svensk utbetalare som betalas till en person som är begränsat skattskyldig i Sverige så kommer Sverige ta ut SINK-skatt på 25 procent. För personer som fortfarande anses obegränsat skattskyldiga i Sverige, trots bosättning utomlands, kommer beskattning ske som om de fortfarande bor i Sverige med progressiv skatt upp till ca 52%.

Uppsägning av skatteavtalet/skatteavtalen får även en påverkan på övriga inkomster. Som exempel kommer Sverige få rätt att fullt ut beskatta utdelning från svenska bolag enligt svenska beskattningsregler. Detta innebär att för begränsat skattskyldiga bosatta i Portugal kommer skatten på utdelning från svenska bolag att höjas från 10 procent till 30 procent. Därtill är Sveriges beskattningsrätt för kapitalvinst inte längre begränsad vilket kan komma att påverka beskattning vid försäljning av aktier efter utflytt.

Ta del av vår tidigare artikel på temat

Till artikeln

Deloittes kommentar

Regeringen har tydligt visat sitt ogillande till att svenska pensioner blir obeskattade för Portugalsvenskar och förändringar i avtalet med Portugal har varit väntat. Under 2020 flyttade ca 500 svenskar till Portugal. Flera av dessa har säkert flyttat av skatteskäl men att helt upphäva skatteavtalet med Portugal och Grekland, med effekter för många fler än svenska pensionärer, framstår oproportionerligt.

Besluten att upphäva dessa skatteavtal kommer innebära stora förändringar för utlandssvenskar bosatta i Portugal och Grekland och den som redan flyttat ut bör undersöka effekterna av ett avtalslöst tillstånd samt vilka alternativ som står tillbuds före dess att avtalen slutar gälla. Det är olyckligt för Sverige att sakna skatteavtal med EU-länder såsom Portugal och Grekland. Ett avtalslöst tillstånd ger försämrade förutsättningar för handel och för en rättvis beskattningsrätt och förhoppningen är därför att nya avtal snabbt kan komma på plats.

Hade du nytta av den här informationen?