Artikel

Senaste uppdateringarna avseende tryckerimoms

Efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden den 20 oktober 2014 har Sveriges samtliga kammarrätter dömt av mål rörande tryckerimoms på löpande band.

Publicerat 2015-03-09

Av HFD:s avgöranden den 20 oktober framgår att efterbeskattning kan vara uppenbart oskälig om det ska anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från ett tryckeri. Domen gav ingen vägledning om vilka åtgärder som måste vidtas av en tryckerikund för att det ska anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning. Enligt HFD är det inte tillräckligt att rikta ett skriftligt kravbrev mot tryckeriet på återbetalning och därefter skicka en påminnelse för att det ska anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet. Det har därefter varit upp till kammarrätterna att avgöra vilka åtgärder som kan anses tillräckliga för att en efterbeskattning ska anses vara uppenbart oskälig.

I de mål som har varit uppe för prövning i kammarrätterna sedan HFD:s avgöranden har tryckerikunden bland annat invänt att felaktigt debiterad moms inte omfattades av reglerna om efterbeskattning före 2008 och en efterbeskattning därmed saknar stöd i lag. Kammarrätten menar dock att eftersom HFD ansett att efterbeskattning varit möjlig i situationer före 2008 är det således inte oskäligt att efterbeskatta tryckerikunden på den grunden.

Ett annat argument som förts fram av tryckerikunden i processerna är att de skriftliga krav som framställts mot tryckeriet har bestridits och det därför måste anses vara orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet med hänsyn till att bolaget i förlängningen skulle behöva initiera en civilprocess mot tryckeriet. Kammarrätten anser att dessa åtgärder inte är tillräckliga för slutsatsen att det ska vara omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet. Inte heller det faktum att tryckerikunden ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, att tryckeriet riskerar att hamna på obestånd vid en eventuell återbetalning till tryckerikunden eller att tryckerikunden de facto stämt tryckeriet utgör, enligt kammarrätten, tillräckliga åtgärder för att en efterbeskattning ska vara oskälig. Kammarrätten anger i sina domskäl att dessa omständigheter inte skiljer sig väsentligt från HFD:s avgöranden.  

Uppenbart oskäligt när tryckeriet försatts i konkurs

Kammarrätten i Göteborg har meddelat ett flertal domar där tryckeriet försatts i konkurs. I dessa situationer anser kammarrätten att det ska anses orimligt svårt för kunden att återfå felaktigt betald moms då det är sannolikt att någon återbetalning inte kan komma till stånd. Skatteverket har i dessa mål invänt att det har förflutit lång tid mellan Skatteverkets beslut om efterbeskattning och konkursens inträde och att det vid tidpunkten för beslutet inte var oskäligt att efterbeskatta kunden. Kammarrätten verkar emellertid inte ta någon hänsyn till denna tidsaspekt utan utgår snarare ifrån förhållandena vid tidpunkten för kammarrättens prövning. 

Nytt avgörande från tingsrätten

Tingsrätten i Nyköping har meddelat dom i en tvist mellan en tryckerikund och ett tryckeri gällande frågan om vem som har bäst rätt till den felaktigt debiterade momsen. Tryckerikunden driver även en förvaltningsprocess mot Skatteverket i denna fråga. Enligt tingsrätten saknas det grund för tryckerikundens anspråk. Tingsrätten prövade tryckerikundens yrkande bland annat utifrån en tolkning av parternas avtal, förutsättningsläran, obehörig vinst, condictio indebiti samt parternas handelsbruk.

Deloittes kommentar

Det kan konstateras att kammarrätten ställer mycket höga krav på de åtgärder som tryckerikunderna ska vidta för att en efterbeskattning ska anses uppenbart oskälig. Det är inte tillräckligt att kunden har initierat en civilprocess mot tryckeriet eller att det finns hög risk för att tryckeriet hamnar på obestånd om de tvingas återbetala medlen till kunden. 

De senaste domarna från Kammarrätten i Göteborg möjliggör dock för tryckerikunder, vars tryckeri har försatts i konkurs långt efter Skatteverkets beslut om efterbeskattning fattades, att undgå efterbeskattning. Vidare återstår det att se om den nyligen meddelade domen från tingsrätten i Nyköping kan påverka utgången i förvaltningsprocesserna.

Vi följer utvecklingen i praxis och återkommer med en ny uppdatering framöver.

Läs tidigare artiklar om tryckerimoms.

"Nya domar från HFD om tryckerimoms" publicerad 2014-11-20 >  

Läs vår tidigare artikel i ämnet "Kammarrätterna oense om efterbeskattning av tryckerimoms” publicerad i Momsnytt den 2013-04-03 >

Hade du nytta av den här informationen?