Nyheter

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt 

Tax Alert

Publicerad: 2020-12-04

Riksdagen har den 2 december 2020 beslutat att godkänna regeringens förslag om skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt.

Utvidgad tidsgräns

En viss skattelättnad för utländska experter, forskare och liknande nyckelpersoner i Sverige medges i syfte att underlätta rekrytering av dessa yrkesgrupper under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer, alternativt erhåller en månatlig ersättning överstigande två prisbasbelopp. 

För personer som omfattas av skattelättnaderna undantas 25 procent av tjänsteinkomsten från beskattning. Även vissa ersättningar för utgifter förenade med vistelsen i Sverige som individen haft är skattefria. Den inkomst som undantas från beskattning ska heller inte utgöra underlag för arbetsgivaravgifter. Dagens lagstiftning medger skattelättnader för de första tre åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Vistelsen i Sverige får inte vara avsedd att pågå längre än fem år.

Beslutet innebär att skattelättnaderna utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren. De svenska reglerna kommer nu att i större utsträckning motsvara reglerna i andra länder i Europa, vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga. Det ger även företag som är etablerade i Sverige bättre förutsättningar att rekrytera experter, forskare och andra nyckelpersoner från utlandet. 

Ändringen kommer att träda i kraft den 1 januari 2021 men kommer att tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 maj 2020. Vistelser som påbörjats från och med den 1 juni 2020 kan därmed beviljas skattelättnad enligt de nya reglerna, efter att en ny ansökan lämnats in till Forskarskattenämnden, trots att beslut redan utfärdats om en treårig skattelättnad. För vistelser som påbörjades under perioden 1 juni–31 december 2020 ska ansökan ha kommit in till Forskarskattenämnden senast den 31 mars 2021. 

Förslaget har beskrivits och analyserats i Deloittes tidigare Tax Alert. 

Deloittes kommentar

Att tidsgränsen för att omfattas av expertskatt nu utvidgas kommer att göra det mer attraktivt för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner att fortsatt arbeta i Sverige under hela den femårsperiod som vistelsen är avsedd att pågå. Ändringen innebär bättre konkurrensmöjligheter för Sverige i relation till andra länder i Europa och i synnerhet Norden. Det innebär även besparingar för arbetsgivare som anställer utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner på grund av lägre arbetsgivaravgifter. 

Att ändringarna delvis tillämpas retroaktivt innebär dessutom att en ny expertskatteansökan kan beviljas trots att ett beslut om en treårig lättnad redan utfärdats. I förlängningen kan detta innebära att det finns besparingsmöjligheter för såväl arbetsgivare som arbetstagare genom att lämna in en ny ansökan ifall personens vistelse påbörjades efter den 31 maj 2020. 

Kontakta oss gärna för hjälp med en ansökan eller vid frågor om de ändrade reglerna.

Skattereduktion för förvärvsinkomster

Beslutet innebär att en skattereduktion kommer att medges med upp till 1 500 kronor per person och år för alla som har en inkomst på över 40 000 kronor per år. Full reduktion med 1 500 kronor ges till individer som har en inkomst på minst 240 000 kronor per år, motsvarande 20 000 kronor per månad. 

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången på beskattningsåret 2021.  

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg            
Partner| Global Employer Services
aholmberg@deloitte.se                      
+46 73 397 13 04                                 

Pontus Söderberg
Senior Manager | Global Employes
psoderberg@deloitte.se 
+46 70 080 21 41 


Kristian Mjörnman                         
Associate | Global Employer Services         
kmjornman@deloitte.se                     
+46 70 080 41 68                                           

Hade du nytta av den här informationen?