Artikel

Ställningstagande från Skatteverket – försäkring i samband med försäljning av varor och tjänster

Vid försäljning av varor och tjänster förekommer det att säljaren även tillhandahåller försäkringar. I dessa fall uppkommer frågan om försäkringen ska ses som en separat tjänst eller om den ska anses underordnad det momspliktiga tillhandahållandet av varan eller tjänsten. I ett ställningstagande daterat den 10 mars 2015 redogör Skatteverket för sin tolkning.

Publicerat 2015-04-09

Med anledning av bland annat EU-domstolens avgörande C-224/11, BGZ Leasing, har frågan uppkommit om svensk praxis avseende tillhandahållanden av försäkringar i samband med försäljning av varor och tjänster står i överensstämmelse med EU-rätten. Som en följd av det har Skatteverket publicerat ett nytt ställningstagande i vilket Skatteverket redogör för sin syn på hur dessa tillhandahållanden ska hanteras momsmässigt. Skatteverkets ställningstagande kan sammanfattas enligt nedan.

  1. Garantier, dvs. utfästelser om att hålla en köpare skadeslös vid skador som uppkommer på grund av brister som säljaren ansvarar för, utgör inte försäkringar. Eventuellt vederlag för garantier ska betraktas som en del av den momspliktiga ersättningen för varan eller tjänsten.
  2. Försäkringar som köparen kan välja att teckna mot en separat ersättning, alternativt försäkringar som köparen kan välja att avstå från mot ett reducerat pris, ska särskiljas från varan eller tjänsten och beskattas individuellt. Vederlaget ska betraktas som ersättning för en momsfri försäkringstjänst.
  3. Försäkringar som ingår i priset och som köparen inte kan välja bort ska inte särskiljas från varan eller tjänsten. Vederlaget ska betraktas som en del av den momspliktiga ersättningen för varan eller tjänsten.

I tillägg till att redogöra för sin tolkning av rättsläget lyfter Skatteverket även fram ett par praktiska exempel. Av exemplen framgår att ett avbeställningsskydd vid rumsuthyrning och en självriskreducering vid biluthyrning utgör momsfria försäkringstjänster i enlighet med punkt 2 medan en obligatorisk trafikförsäkring i samband med biluthyrning ska anses ingå i beskattningsunderlaget för bilhyran i enlighet med punkt 3.

Deloittes kommentar

Skatteverkets ställningstagande innebär att ett tillhandahållande av en försäkring i samband med försäljning av en vara eller tjänst kan anses undantagen moms även om det är samma företag som tillhandahåller försäkringen och varan/tjänsten. Tidigare har en försäkring vanligen ansetts som en separat tjänst främst i de fall då denna tillhandahålls av en tredje part. Effekten av detta kan bli att allt fler företag väljer att själva erbjuda sina kunder försäkringar istället för att hantera detta genom en tredje part.   
 
Om ni önskar diskutera Skatteverkets ställningstagande och hur det kan komma att påverka er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss.

Hade du nytta av den här informationen?