Artikel

Tjänster från SOS International utgör inte sjukvård

Kammarrätten i Stockholm har i en dom från den 17 april 2013 ansett att den aktuella tjänst som förvärvats från SOS International är ärendebehandling och samordning av hjälpinsatser som i enskilda skadeärenden är nödvändiga. Det är således fråga om en sammansatt tjänst som innehåller samtliga normalt förekommande moment inom skaderegleringsverksamhet och inte en sjukvårdstjänst.

Ett bolag har under 2008 köpt in tjänster från SOS International i Danmark för de försäkringstagare som förolyckats med bil. Bolaget menade att den ersättning som betalats till SOS International avsåg sjukvård som utförs av sjukvårdspersonal anställd eller inhyrd av SOS International. Den administration som ingick i åtagandet ansåg bolaget var av underordnad karaktär. I andra hand yrkade bolaget att tjänsterna skulle anses utgöra sådana administrativa tjänster som enligt dåvarande lagstiftning ansågs omsatt i det land tillhandahållaren var etablerad, d v s i Danmark i detta fall. Enligt nu gällande lagstiftning ska tjänster av administrativ karaktär beskattas i det land köparen är etablerad.

Kammarrätten anser att SOS Internationals åtagande ska ses som en sammansatt tjänst som i första hand avser ärendehantering vid inträffat skadefall, d v s skadereglering, och att inslaget av sjukvård är underordnat detta åtagande. Vad gällde frågan om omsättningsland konstaterar kammarrätten att SOS Internationals tillhandahållande inte utgör en administrativ tjänst, utan en skaderegleringstjänst med sådant inslag av rådgivning som normalt utförs av konsulter och liknande yrkesgrupper varför tjänsten, enligt då gällande lagstiftning, ska beskattas i det land där köparen är etablerad, d v s i Sverige i detta fall.

Deloittes kommentar

Vi har tidigare kommenterat ovanstående ärende i samband med domen från Förvaltningsrätten i Stockholm. Konstateras kan att kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten anser att de aktuella tjänsterna från SOS International inte utgör sjukvård varför en förvärvsbeskattning enligt domstolen ska ske i Sverige. Det bör dock tilläggas att bolaget inte yrkat att tjänsterna som förvärvats från SOS International ska anses som momsfria försäkringstjänster varför den frågan inte prövats. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hade du nytta av den här informationen?