Artikel

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall 

Tax Alert

Publicerad: 2020-11-23

Finansdepartementet har remitterat en promemoria där lättnader i beskattning av personaloptioner föreslås utvidgas. Förslaget innebär en utökad möjlighet för små och unga företag att ge ett attraktivt erbjudande om förvärv av andelar i bolaget på förmånliga villkor i syfte att rekrytera och behålla personal som är viktiga för företagets tillväxt. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och anses utgöra ett sådant statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

Bakgrund

Ersättning som en anställd får från sin arbetsgivare ska normalt beskattas i inkomstslaget tjänst. En personaloption är en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper på förmånliga villkor. En förmån i form av personaloptioner ska inte tas upp till beskattning under förutsättning att de utfärdade optionerna, det utgivande företaget och mottagaren av optionerna uppfyller vissa krav, så kallade kvalificerade personaloptioner. Kvalificerade personaloptioner förmånsbeskattas inte hos mottagaren och arbetsgivaren betalar inte arbetsgivaravgifter på den utgivna förmånen. Om villkoren för undantag från förmånsbeskattning är uppfyllda kommer beskattning i stället att ske först när aktierna avyttras.

Syftet med reglerna om undantag från förmånsbeskattning för kvalificerade personaloptioner, som infördes 2018, är att små och unga företag med begränsad tillgång till kapital, men som har tillväxtambitioner, ska kunna rekrytera och behålla personal som är viktig för företagets tillväxt genom erbjudande om kompensation i form av att i framtiden förvärva andelar i bolaget på förmånliga villkor.

Gällande regler begränsar storleken på de företag som kan använda sig av regleringen och enbart personer som är anställda i bolaget har rätt att motta kvalificerade personaloptioner. Därtill måste optionsinnehavaren utnyttja optionen för förvärv av andel i det företag som ger ut optionen. Kraven för att uppfylla reglerna har visat sig göra det svårt för företag att i praktiken tillämpa reglerna och därmed dra nytta av den konkurrensfördel som reglerna har till syfte att erbjuda. I ett mål från HFD i september 2020 har tillämpningsområdet till viss del utvidgats och därmed underlättat för företag att i praktiken använda sig av kvalificerade personaloptioner. Domen har tidigare beskrivits och analyserats i Deloittes tidigare Tax Alert. 


Föreslagna ändringar  

För att förenkla den praktiska tillämpningen av reglerna, och möjliggöra för fler företag att nyttja regleringen, föreslås en utvidgning av reglerna. I korthet föreslås att reglerna ska utvidgas enligt följande:

 • Företaget
  Reglerna utvidgas i förhållande till storleken på de bolag som kan tillämpa reglerna. Enligt förslaget höjs gränsen på medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget till 150 och gränsen för företagets nettoomsättning eller balansomslutning höjs till 280 miljoner kronor.
 • Personkretsen
  Enligt gällande regler måste optionsinnehavaren vara anställd i företaget. Det föreslås att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget. Detta mot bakgrund av att nyckelpersoner för företaget kan inneha styrelseuppdrag utan att vara anställda och kravet på anställning motverkar i dessa fall syftet att företaget ska kunna nyttja reglerna för att rekrytera och behålla rätt kompetens.
 • Optionen
  - Enligt gällande regler måste optionsinnehavaren utnyttja optionen för förvärv av andel i företaget som ger ut optionen. I linje med ovan nämnd dom från HFD föreslås en utvidgning så att utgiven personaloption ska kunna ge rätt till ett framtida förvärv av både en andel och en teckningsoption som ger rätt att förvärva andel i företaget.
  - Därutöver slopas kravet på att optionen måste ge en rätt att förvärva en andel i det utgivande bolaget och utvidgas till att omfatta en andel eller teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern. Förslaget gör det möjligt för exempelvis ett moderbolag att ge ut en personaloption som ger rätt att förvärva andelar i ett dotterbolag. 

Prefer to read the article in English?

To the English article

Deloittes kommentar

Förslaget är en välkommen utvidgning av reglerna om kvalificerade personaloptioner och de föreslagna reglerna förväntas underlätta för företag att i praktiken kunna använda sig av kvalificerade personaloptioner. Förslaget är också ett välkommet förtydligande i förhållande till HFD:s dom avseende vilka situationer som teckningsoptioner kan användas för att uppfylla kraven för undantagande från förmånsbeskattning och arbetsgivaravgifter.

Det är viktigt att observera att samtliga villkor vad gäller optionerna, utgivande företag och mottagare av optionerna måste vara uppfyllda för att skattelättnader ska medges. Optioner som inte uppfyller samtliga villkor kan leda till att utnyttjandet av optionen och/eller efterföljande tilldelning eller utgivande av teckningsoptioner vederlagsfritt utgör en skattepliktig förmån för den anställde och att arbetsgivaren därmed åläggs skyldighet att rapportera förmånen, innehålla skatt och betala sociala avgifter.

Det nuvarande regelverket beskrivs närmare i Deloittes tidigare Tax Alert.

Kontakta gärna oss för hjälp med utformning av optionsprogram eller vid
frågor om reglerna. 

Olle Kinnman 
Partner 
okinnman@deloitte.se 
+46 73 397 12 30 

Aija Englund
Director
aenglund@deloitte.se
+46 73 397 12 08

Oscar Rosendahl 
Manager 
orosendahl@deloitte.se 
+46 70 080 22 29 

Anna Lundgren 
Assistant Manager 
anlundgren@deloitte.se 
+46 70 080 44 32 

Henrik Mertens 
Associate 
hemertens@deloitte.se 
+46 70 080 42 04 

Hade du nytta av den här informationen?