Artikel

Värdepapperisering var inte ekonomisk verksamhet

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom den 13 december 2013 ansett att överlåtelser av fordringar hänförliga till konsumentkrediter genom värdepapperisering inte utgör en ekonomisk verksamhet. Förvaltningsrätten menade att försäljningen av fordringarna främst var en företagsekonomisk åtgärd och inte en åtgärd i syfte att omsätta tillgångar för att fortlöpande vinna intäkter.

Bakgrunden i målet var att en momsgrupp begärde omprövning av redovisningsperioderna 2005 till 2009 och yrkade ytterligare återbetalning av ingående moms. Momsgruppen menade att överlåtelser av fordringar till bolag på Jerseyöarna utgjorde en ekonomisk verksamhet vilken berättigade till återbetalning av ingående moms då tjänsterna tillhandahölls till kunder utanför EU.
  
De aktuella fordringarna, som överläts till det bokförda värdet, bestod av värdepapperiserade konsumentkrediter som uppkommit i momsgruppens utlåningsverksamhet. Då överlåtelserna syftade till att fortlöpande vinna intäkter ansåg momsgruppen att de skulle anses utgöra en ekonomisk verksamhet eller ha ett direkt samband med den ekonomiska verksamhet som gruppen i övrigt bedrev.
   
Skatteverket nekade dock momsgruppen ytterligare återbetalning av ingående moms. Verket menade att en ekonomisk verksamhet inte var för handen, främst med hänvisning till att fordringarna överlåtits till bokfört värde och att de därför enbart syftat till att stärka momsgruppens egna kapital.

  
Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje då man konstaterade att värdepapperiseringens främsta syfte varit att skapa en förmånlig finansieringsstruktur och att överlåtelse av fordringar till bokfört värde enbart är en omfördelning av tillgångar som inte innebär att något egentligt mervärde tillförs.
  
Förvaltningsrättens slutsats var därför att överlåtelserna gjorts av företagsekonomiska skäl och att de därför inte är fråga om en ekonomisk verksamhet oavsett om de ses som en del av utlåningsverksamheten eller om de bedöms enskilt. Eftersom återbetalning av ingående moms enbart medges vid inköp kopplade till en ekonomisk verksamhet avslog följaktligen förvaltningsrätten bolagets överklagande.

Deloittes kommentar

Det finns ett flertal intressanta frågeställningar som uppkommer vid värdepapperiseringar men praxis på området är dessvärre sparsam. Den aktuella förvaltningsrättsdomen överklagades av bolaget till kammarrätten men har sedan dragits tillbaka varför kammarrätten därmed avskrivit målet och förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft. 

 

Hade du nytta av den här informationen?