Artikel

Verksamhetsöverlåtelse vid blandad verksamhet

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att ett moderbolags övertagande av ett dotterbolags samtliga tillgångar i samband med fusion inte utgör omsättning i momslagens mening och är därför inte momspliktigt. Skatterättsnämnden kom till denna slutsats trots att dotterbolaget vid tidpunkten för fusionen bedrev så kallad blandad verksamhet.

Det aktuella fallet rörde en fusion mellan ett moderbolag som inte bedrev någon utåtriktad verksamhet, och ett dotterbolag som bedrev blandad verksamhet, dvs. tillhandahöll både momsfria tjänster och momspliktiga varor. Dotterbolaget skulle uppgå i moderbolaget i sin helhet och efter fusionen skulle moderbolaget bedriva dotterbolagets tidigare verksamhet vidare i oförändrat skick. Någon ersättning skulle inte utgå.

Skatterättsnämnden (SRN) hade att ta ställning till två frågor. Den ena var om den faktiska överföringen av tillgångar från ett dotterbolag till moderbolaget skulle betraktas som omsättning i momslagens mening. Om så var fallet, så ville sökande ha svar på om omsättningen var en från moms undantagen verksamhetsöverlåtelse enligt 3 kap. 25 § momslagen när två bolag som har begränsad avdragsrätt fusioneras under förutsättning att ingen konkurrenssnedvridning uppkommer.

En verksamhetsöverlåtelse är enligt momslagen att se som en omsättning som under vissa förutsättningar är undantagen från momsen medan det enligt EU:s momsdirektiv inte utgör en omsättning och därför inte kan momsbeskattas.

Då den svenska momslagen ska tolkas i enlighet med direktivet konstaterar SRN att fusionen inte utgör omsättning i momslagens mening när villkoren i 3 kap. 25 § i övrigt är uppfyllda. SRN konstaterar vidare att 3 kap. 25 § går att tillämpa i detta fall, trots att moderbolaget har en begränsad avdragsrätt. Detta mot bakgrund av att ordalydelsen får anses lämna utrymme för en direktivkonform tolkning när förvärvare driver en blandad verksamhet vidare i oförändrat skick.

Deloittes kommentar

SRN:s förhandsbesked är välkommet och går i linje med den EU-praxis som finns på området. Skatteverket har sedan tidigare i ett ställningstagande från den 28 december 2010 gett uttryck för motsvarande synsätt. SRN avvisade dock dessvärre den intressanta frågan som avsåg momshanteringen av en potentiell framtida överlåtelse av en helt momsfri verksamhet.


Publicerat: 2014-07-17

Hade du nytta av den här informationen?