Nyheter

Ytterligare förhandsbesked gällande moms på sjukvård

Tax News/VAT

Publicerad: 2020-02-17

Skatterättsnämnden har i dagarna publicerat två nya förhandsbesked som avser moms inom sjukvårdsområdet. Förhandsbeskeden rör gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal samt bedömningen av vinstdelning i kommanditbolag.

Bakgrund

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelande den 5 februari 2020 dom i
fyra förhandsbeskedsärende rörande gränsdragningen mellan momspliktig uthyrning av personal och momsfri sjukvård. HFD ansåg i samtliga fall att det rörde sig om momspliktig uthyrning av personal. Frågan kring gränsdragningen är dock fortsatt aktuell och Skatterättsnämnden (SRN) har nu lämnat ytterligare två förhandsbesked.
 

Skatterättsnämndens förhandsbesked 

Det första förhandsbeskedet avser ett antal tandläkare som tillsammans, via egna bolag, vill driva verksamhet genom ett kommanditbolag. Delägarna (tandläkarna) i kommanditbolaget erhåller inte någon löpande ersättning utan ersätts genom att resultatet fördelas mellan delägarna. Fördelningen sker utifrån en övergripande princip som innebär att delägarna får en resultatandel som motsvarar den del av resultatet som man under året bidragit till (vinst- eller förlustdelning).

Enligt beskrivningen i förhandsbeskedet beräknas ersättningen med utgångspunkt i delägarnas arbetsinsatser tillsammans med klinikens resultat. Enligt nämnden är detta tillräckligt för att det ska finnas ett ömsesidigt utbyte av prestationer. SRN anser därför att det är frågan om ett tillhandahållande av tjänster från tandläkarna och inte en sådan vinstdelning som inte utgör någon omsättning i momshänseende.


Det andra förhandsbeskedet avser en privatpraktiserande legitimerad psykolog som genom en enskild firma har avtal med fristående skolor. Avtalen innebär att skolorna lägger ut skolpsykologuppdrag på entreprenad till psykologen. Psykologen har själv alla de system och det material som krävs för att självständigt kunna bedriva verksamheten. Den egna praktiken är även registrerad hos och står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Enligt förhandsbeskedet följer det av riktlinjer från Socialstyrelsen och Skolverket att psykologen enligt dessa regelverk blir vårdgivare för den del av elevhälsans hälso- och sjukvård som lagts ut på entreprenad. Nämnden anger vidare att psykologen därmed bedriver sin verksamhet självständigt vid egen mottagning och med eget material. Enligt nämnden kan psykologen därför inte anse ingå i skolornas organisation utan tillhandahållandena till skolorna sker i egen regi. SRN konstaterar därför att psykologens tillhandahållande till de fristående skolorna omfattas av undantaget från moms under förutsättning att åtgärderna i sig utgör sjukvårdande behandling.


Deloittes kommentar

Det första förhandsbeskedet ligger i linje med tidigare praxis i frågan
om gränsdragningen mellan vinstdelning och omsättning för kommanditbolag.
Enligt vår uppfattning visar detta ytterligare på svårigheterna att ersätta
delägare inom ett kommanditbolag på ett sådant sätt att ersättningen inte utgör
en omsättning.

I det andra förhandsbeskedet argumenterade Skatteverket för att det var fråga
om momspliktig personaluthyrning. Nämnden håller dock inte med, med hänvisning till att vårdansvaret helt övergår på psykologen baserat på regler från Socialstyrelsen och Skolverket. Det faktum att Skatterättsnämnden tydligt
hänvisar till dessa regler indikerar att räckvidden av förhandsbeskedet är
begränsat och i första hand tillämpligt när det övergripande vårdansvaret går
över till den som faktiskt utför vården, vilket eventuellt skulle kunna jämföras med situationen där en vårdgivare remitterar en patient till en annan
vårdgivare. Förhandsbesked visar dock återigen på svårigheterna att tolka
momsundantaget och gränsdragningen mellan momspliktig uthyrning av personal och momsfri sjukvård.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera frågan eller vill ha hjälp med att tolka hur ovan förhandsbesked påverkar din verksamhet.

Kontakta oss

Joachim Agrell
Partner
jagrell@deloitte.se
+46 76 827 11 27

Ida Claesson
Manager
iclaesson@deloitte.se
+46 70 080 27 72

Henrik Karlsson
Director
hkarlsson@deloitte.se
+46 76 827 73 93

Hade du nytta av den här informationen?