Hot topics in global tax

Artikel

Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Publicerad: 2020-07-07

Den 1 juli 2021 föreslås nya momsregler för e-handel mellan företag och konsumenter införas. Syftet med ändringarna är bland annat att förenkla för företagen, förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet.

Den 1 juli 2021 föreslås nya momsregler som berör aktörer inom e-handelsområdet träda ikraft. Ändringarna var ursprungligen avsedda att träda ikraft redan den 1 januari 2021, men till följd av coronapandemin har EU kommissionen föreslagit att ikraftträdandet senareläggs. Beslut om införande av reglerna har ännu inte tagits av riksdagen.

I korthet innebär ändringarna följande:
 

Distansförsäljning

Det införs uttryckliga definitioner av begreppen unionsintern distansförsäljning av varor och distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU. Distansförsäljning innebär i princip att en vara säljs och transporteras av säljaren eller för dennes räkning till en köpare i annat EU-land som saknar avdragsrätt för moms. Vanligtvis rör det sig om försäljning till vanliga konsumenter, men även försäljning till företag eller andra juridiska personer som saknar avdragsrätt för moms kan under vissa förutsättningar omfattas av distansförsäljningsreglerna. I dessa fall ska säljaren normalt ta ut svensk moms fram till dess att försäljningen till det aktuella landet överstiger ett visst tröskelvärde. Tröskelvärdena varierar för tillfället mellan 10 000 och 35 000 euro i EU:s olika medlemsstater. Vid försäljning till Sverige är tröskelvärdet 320 000 kronor. Efter att tröskelvärdet överskridits måste moms under resterande del av året samt under nästa år tas ut i det land till vilket varorna skickas, vilket innebär att säljaren måste momsregistrera sig i det aktuella landet.

I och med de föreslagna ändringarna slopas de nuvarande tröskelvärdena för distansförsäljning och i stället utvidgas den nuvarande tröskeln om 10 000 euro som gäller för elektroniska tjänster med mera, i Sverige 99 680 kronor, till att även omfatta unionsintern distansförsäljning av varor. Tröskelsbeloppet ska beräknas utifrån företagets totala distansförsäljning av varor och nämnda tjänster till andra EU länder och inte som tidigare per medlemsstat. Fler svenska företag kan därför komma att behöva hantera utländsk moms.
 

De särskilda ordningarna för redovisning av utländsk moms blir tillämpliga för alla tjänster och för unionsintern distansförsäljning av varor

De nu gällande reglerna innebär att de särskilda ordningarna för redovisning av utländsk moms vid försäljning till någon som inte är en beskattningsbar person, det vill säga i princip försäljning till någon som inte är en näringsidkare, endast är tillämpliga för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt tjänster tillhandahållna på elektronisk väg. De nya reglerna innebär att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta alla tjänster samt unionsintern distansförsäljning av varor till sådana kunder. Försäljning till näringsidkare omfattas fortsatt inte.

Ett svenskt företag som väljer att tillämpa den så kallade unionsordningen behöver inte momsregistrera sig i varje enskilt EU-land till vilket försäljning sker utan kan välja att vara registrerad endast i Sverige och deklarera all försäljning utomlands i en särskild e-tjänst hos Skatteverket – Mini One Stop Shop (MOSS). Säljaren är fortfarande skyldig att ta ut lokal moms på sin försäljning, men kan redovisa och betala denna till Skatteverket som sedan vidarebefordrar deklarationsuppgifterna och momsen till de aktuella medlemsländerna. Tillämpningsområdet för MOSS utökas enligt de nya reglerna till att bli One Stop Shop (OSS), vilket innebär att utöver olika e-tjänster och liknande kommer även unionsintern distansförsäljning och tjänster såsom förmedlingstjänster, fastighetstjänster och konsulttjänster att omfattas. Dessutom kan så kallade plattformsföretag tillämpa ordningen.
 

Ny importordning för distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU

Det införs även en ny ordning för redovisning och betalning av moms på distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro.

För svenska företags del innebär importordningen att dessa kan redovisa och betala moms enbart till Skatteverket för distansförsäljning av importerade varor. Precis som vid redovisning enligt de andra särskilda ordningarna är säljaren fortfarande skyldig att ta ut lokal moms på sin försäljning, men kan redovisa och betala denna till Skatteverket som sedan vidarebefordrar momsen till de aktuella medlemsländerna.
 

Särskilt förfarande för moms vid import när importordningen inte tillämpas

I de fall som importordningen inte används vid import av varor med ett verkligt värde som inte överstiger 150 euro får ett nytt särskilt förfarande användas. Förfarandet innebär att den som varorna är avsedda för är skattskyldig för importmomsen. Momsen tas dock ut från den skattskyldige av den som anmäler varornas ankomst till tullen, det vill säga av ett postföretag, speditör, tullombud och liknande. Det är också anmälaren som sedan rapporterar och betalar in momsen till Tullverket.
 

Momsbefrielsen för import av lågvärdeförsändelser slopas

Det nuvarande undantaget från moms vid import av lågvärdeförsändelser som inte överstiger 22 euro slopas. Ändringen innebär att alla varor som importeras till EU ska belastas med importmoms om inget annat undantag är tillämpligt.
 

Plattformsföretag kan bli skattskyldiga för försäljningar till konsumenter via plattformen

Det införs nya regler enligt vilka så kallade plattformsföretag, det vill säga företag som genom användning av elektroniska gränssnitt möjliggör försäljning av varor, under vissa förutsättningar själva ska anses ha förvärvat och därefter sålt varan som konsumenten köper på plattformen. Det spelar ingen roll att plattformsföretaget rent legalt inte äger varan eller fysiskt förfogar över den. Plattformsföretaget behöver inte vara etablerat inom EU för att träffas av regelverket. Syftet med de nya bestämmelserna är att säkerställa effektiv uppbörd av moms och minska den administrativa bördan för säljare, skattemyndigheter och köpare.
 

Deloittes kommentarer

Avsikten med förändringarna är som nämnts att det ska vara enklare för företagen att bedriva e-handel, att förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet. Även om avsikten är vällovlig är reglerna synnerligen tekniskt komplicerade och det är långtifrån säkert att alla parter kommer att uppleva det som någon reell förenkling. För till exempel företag som idag blockerar utländska konsumenter från att handla varor kan dock de nya reglerna innebära en ökad möjlighet till försäljning utan att vinsten i samma utsträckning äts upp av de ökande fullgörandekostnaderna i varje enskilt land till vilket försäljning sker.

De företag som träffas av de nya reglerna kommer onekligen påverkas av förändringarna. Exempelvis behöver de företag som idag bedriver distansförsäljning till privatpersoner inom EU utreda om de ska behålla momsregistreringar som de redan har på plats i olika EU-länder, eller om det ska avregistrera sig för att i stället använda sig av möjligheten att deklarera försäljningarna i OSS via Skatteverket. De företag med begränsad försäljning till utländska konsumenter och som tidigare inte behövt ta ut utländsk moms på försäljningen behöver säkerställa att affärssystemen uppdateras i god tid innan de nya reglerna träder i kraft, så att både redovisning och fakturering blir korrekt. 

Sammantaget kommer det att vara viktigt för företagen i e-handelsbranschen att i god tid analysera sin verksamhet för att kunna bedöma vilka förändringar som behöver göras, och därefter implementera dessa till den 1 juli 2021.

Hade du nytta av den här informationen?