Nyheter

Ändrat förhandsbesked om tillhandahållande av serverhall

Momsnytt 

Publicerad: 2017-01-20

I ett förhandsbesked daterat den 17 maj 2016 ansåg Skatterättsnämnden att förvaring av servrar i en för ändamålet särskilt anpassad serverhall, så kallad ”co-location”, var en skattepliktig tjänst avseende säker serverdrift (se tidigare artikel om förhandsbeskedet). Efter Skatteverkets överklagande har Högsta förvaltningsdomstolen nu ändrat förhandsbeskedet (mål nr. 3107-16, 15 november 2016). I likhet med tidigare praxis menar HFD att dessa tjänster rätteligen avser momsfri fastighetsupplåtelse. 

Frågan huruvida co-location är en momspliktig eller momsfri tjänst var föremål för HFD:s prövning redan 2008. I avgörandet RÅ 2008 not. 48 konstaterade HFD att den centrala delen av dessa tillhandahållanden typiskt sett var själva lokalen, dvs. den exklusiva rätten till ett avgränsat och särskilt anpassat utrymme för förvaring av servrar. Enligt HFD utgjorde därför dessa tjänster momsfri fastighetsupplåtelse. Alla övriga komponenter i tillhandahållandet, vilka avsåg att säkra driften av servrarna, såsom särskild anpassning av lokalen, kyla, el, fiberoptiska kommunikationsledningar etc. ansågs vara underordnade delar av det momsfria tillhandahållandet.

I det nu aktuella förhandsbeskedet (dnr 17-15/I) gjorde Skatterättsnämnden dock en motsatt bedömning. Enligt nämnden utgjorde driftsäkerheten den centrala delen av tillhandahållandet i det aktuella fallet, varför tjänsten i sin helhet bedömdes vara skattepliktig. Det huvudsakliga argumentet för att frångå HFD:s tidigare bedömning var att kunden ansågs efterfråga just driftsäkerheten samt att endast ca 20 procent av den avtalade ersättningen avsåg själva lokalen.

Efter Skatteverkets överklagande har HFD nu ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked. I linje med den tidigare bedömningen dömde HFD att tjänsten avsåg momsfri fastighetsupplåtelse. HFD menade att det aktuella tillhandahållandet varken till omfattning eller till karaktär var annorlunda än det som tidigare prövats, varför det saknades skäl att frångå den tidigare bedömningen.

Deloittes kommentar

Mot bakgrund av att den tekniska utvecklingen, den ökade mängden data och framförallt den ökade efterfrågan av säker datalagring menar vi att det finns visst fog för den bedömningen som Skatterättsnämnden gjorde, dvs. att serverdriften var den centrala delen av tillhandahållandet. Då tjänsterna som nu prövades var mycket lika de tjänster som redan varit föremål för HFD:s prövning är det likväl inte förvånande att HFD kvarstår vid sin tidigare bedömning i frågan.

Mot bakgrund av HFD:s dom är det tydligt att tillhandahållande av serverhall utgör en momsfri fastighetsupplåtelse. En fråga som en inte diskuteras i domen är huruvida upplåtelsen kan bli föremål för frivillig skattskyldighet. Om så är fallet kan bolag som tillhandahåller serverhallar komma in i momssystemet på frivillig basis. Den huvudsakliga frågan bör vara huruvida det utrymme i serverhallen som en viss kund får tillgång till kan anses utgöra en lokal som kan vara föremål för frivillig skattskyldighet, dvs. en byggnadstekniskt avskild enhet som har en självständig karaktär.
 

Hade du nytta av den här informationen?