Artikel

Återföring av säkerhetsreserv

Tax News FSI Q2 2015

1 juli 2015

Ett skadeförsäkringsföretag har möjlighet att göra avsättning till säkerhetsreserv. Säkerhetsreserven syftar till att täcka förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer. Det finns flera likheter mellan en avsättning till säkerhetsreserv och en avsättning till periodiseringsfond. I likhet med avsättningar till periodiseringsfond är avsättningar till säkerhetsreserv begränsade i sin storlek och ett golv för lägsta tillåtna avsättning finns inte. En skillnad är att det för periodiseringsfonderna finns uttryckliga lagregler om återföring av avdrag för gjorda avsättningar till fonden vilket i nuläget inte finns för gjorda avsättningar till säkerhetsreserv.  

Finansdepartementet har i en promemoria förslagit regler om återföring av säkerhetsreserv i skadeförsäkringsföretag. Förslaget syftar till att klargöra i vilka situationer återföring av avsättning till säkerhetsreserv ska göras. Reglerna om återföring av säkerhetsreserv bygger på reglerna om återföring av periodiseringsfond. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 

Enligt Finansdepartementets promemoria ska avsättning till säkerhetsreserv återföras till beskattning i följande situationer:

  • Företaget upphör att bedriva försäkringsrörelse
  • Skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör
  • Näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av att ett skatteavtal med en stat utanför EES
  • Företaget upplöses genom fusion eller fission 
  • Företaget försätts i konkurs

 

Hade du nytta av den här informationen?